Curso del módulo de Ofimática e Arquivamento de Documentos correspondiente al primer curso del ciclo de Fp básica de Informática de Oficina.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as seguintes competencias:

-Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

-Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

-Elaboración de documentos e patróns.

-Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

-Asistencia ao usuario.

-Tarefas de reprografía e encuadernación