Organigrama

Órganos de goberno

Os institutos de educación secundaria terán os seguintes órganos de goberno:

a) Unipersonais: director/a, xefe/a de estudios, secretario/a, e de ser o caso, administrador/a. Ademáis, naqueles institutos que conteñan dúas etapas educativas, tamén se establecerá a figura de vicedirector/a.

b) Colexiados: Consello escolar e claustro de profesores 

Distribuir contido