Aula Virtual da materia de Tecnoloxía Industrial II de 2º de Bacharelato no IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo.