Aulas Virtuais da materia Tecnoloxía Industrial 1 de 1º de bacharelato.

Aula Virtual da materia de Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato no IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo.