ENTREGA DE NOTAS E PERÍODO DE RECLAMACIÓNS NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE ESO E 1º DE BACHARELATO

 

24 de xuño Entrega de notas ás 11:00 horas.
25 e 28 de xuño Reclamacións ás cualificacións de ESO e 1º de bacharelato no centro. Modelo
29 de xuño Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.
2 e 5 de xullo Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo