PERÍODO DE RECLAMACIÓNS NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO E PENDENTES DE 1º

19 e 20 de maio   Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo

21 de maio           Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.

24 e 25 de maio   Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo