PODEMOS MELLORAR AS HABILIDADES SOCIAIS DOS NOSOS ALUMNOS/AS?. IMOS INTENTALO. NESTE CURSO TRABALLAREMOS O AUTOCONCEPTO E A AUTOESTIMA, AS HABILIDADES SOCIAIS, AS RELACIÓNS INTERPERSONAIS,...

Consellos para estudar mellor, adquisición de hábitos de estudo e traballo con técnicas de estudo nas sesións de titoría.

A través de actividades atractivas e dinámicas, adentrarémonos no desenvolvemento da intelixencia emocional, a partires do método de Goleman: SENTIR, PENSAR, ACTUAR