Este módulo profesional dá resposta á necesidade do coñecemento procedemental transversal a varias unidades de competencia, imprescindible para a aplicación das funcións da linguaxe audiovisual e escénica nas producións de cine, vídeo, televisión, multimedia, artes escénicas, producións musicais e eventos en xeral.