RECOLLO TESTEMUÑOS

PREGUNTA AOS MAIORES DA TÚA BISBARRA CÓMO ERAN AS FESTAS NA SÚA

XUVENTUDE. ANOTA TODO . NA CLASE COMENTAREMOS O RECOLLIDO.