Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as operacións administrativas nos procesos de contratación e retribución do persoal.

O Curso é unha simulación de empresa na aula
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

1º Curso do Ciclo Superior de Administración e Finanzas

Módulo do 1º Curso do Ciclo Superior de Administración e Finanzas

plan de empresaElaboración do proxecto empresarial seguindo as fases descritas

Actividades que se realizan no departamento de recursos humáns dunha empresarrhh