HORARIO DE ENTRADAS E SAÍDAS PRIMEIRO TRIMESTRE

           ENTRADAS SAÍDAS

1º ESO 8:45        14:25

2º ESO 8:40        14:20

3º ESO 8:50        14:30

4º ESO 8:45        14:25

1º BAC 8:40        14:20

2º BAC 8:50        14:30

SAIDAS DO ALUMNADO DE BACHARELATO E CICLO MEDIO FÓRA DO RECINTO ESCOLAR DURANTE OS RECREOS

Dada a situación da pandemia que estamos a vivir, e dado o escaso espazo con que conta o noso centro fóra das aulas e nos seus exteriores, que permita garantir a distancia mínima de seguridade do noso alumnado nos períodos de recreo, o Consello Escolar do IES Arcebispo Xelmírez I acorda, amparándose na competencia que se lle outorga no artigo 44, apartado o) do Regulamento orgánico dos Institutos de educación secundaria (Decreto 324/1996, do 26 de xullo, DOG 09-08-96)

1. Permitir que o alumnado de Bacharelato e Ciclo Medio poida saír fóra do recinto escolar durante os recreos.

Comezo do curso 2021-22

 O IES Arcebispo Xelmírez I informa ao alumnado do calendario e do horario de
presentación de comezo de curso:

PRESENTACIÓN DO ALUMNADO REXIME ORDINARIO
Día 14, martes:
17.30 h.: 1º de ESO
Día 15, mércores:
9.00 h.: 2º de ESO
10.00 h.: 3º de ESO
11.00 h.: 4º de ESO
12.00 h.: 1º de Bacharelato
13.00 h.: 2º de Bacharelato
18.00 h.: 1º de ciclo medio.
19.00 h.: 2º de ciclo medio.
20.00 h.: Ciclo Medio (MODULAR)

PRESENTACIÓN DO ALUMNADO QUENDA DE ADULTOS
Día 21, martes:
17.30 h.: FP Básica.
17.50 h.: ESA I e III. EBIs.
18.15 h.: 1º E 2º de Bacharelato

Unha vez finalizado o acto de presentación, o alumnado será

Calendario reclamacións convocatoria extraordinaria

Calendario de solicitude de revisión e reclamación das cualificacións na convocatoria extraordinaria

6 e 7 de setembro: prazo para a presentación de solicitude de revisión das cualificacións obtidas.

8 de setembro: comunicación da resolución adoptada da solicitude de revisión, logo do informe pertinente do departamento da materia ou do equipo docente.

9 e 10 de setembro: prazo de reclamación perante a Xefatura Territorial.

Axudas individualizadas Transporte escolar. Curso 2021-2022

ALUMNADO ESO: ATA O 27 DE SETEMBRO DE 2021

ALUMNADO F.P.BÁSICA: ATA O 15 DE NOVEMBRO DE 2021

Non poden solicitar a axuda individualizada ao transporte os seguintes alumnos:

- O Alumnado que utilice o transporte escolar de Figueiras.
- O Alumnado ao que non lle corresponda a zona de escolarización por domicilio.
- O Alumnado do Ciclo Medio de Formación Profesional.
- O Alumnado de Bacharelato.

Validacións Música e Danza / ESO e Bacharelato

SOLICITUDE DE VALIDACIÓN ENTRE AS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE MÚSICA E DANZA E AS MATERIAS DE ESO E BACHARELATO PARA O VINDEIRO CURSO 2021/2022.

Segundo a Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral:

“O interesado en solicitar a validación dunha materia da ESO ou BACHARELATO, no caso de menores de idade, a través dos/as pais/nais ou titores/as legais do alumno/a, deberá presentar, durante o mes de SETEMBRO, dita solicitude xunto coa certificación expedida polo correspondente conservatorio de música ou centro autorizado, en que se acredite a superación da materia susceptible de ser validada.”

Recollida de títulos

Dende o día de hoxe, os/as alumnos/as que promocionaron no curso académico 2018/2019 poden pasar a retirar os seus títulos da ESO, Bacharelato ou Ciclos pola Secretaría do centro en horario de oficina.

Para proceder á retirada do mesmo é imprescindible que o realice persoalmente o/a alumno/a e que acredite a súa identidade mediante o DNI.

Se non o pode recoller persoalmente, poderá autorizar a outra persoa, preferentemente familiar, a través do modelo adxunto, asinado polo/a alumno/a no que deberá figurar o nome, apelidos e o DNI da persoa autorizada, acreditando a súa identidade. O dito modelo acompañarase dunha fotocopia simple do DNI do titular do título.

Exames de setembro. Diúrno

Exames de setembro. Adultos

Distribuir contido