Esquema de tema

 • Xeral

   FILOSOFÍA 

  logoAbordaremos os problemas de natureza filosófica  ao mesmo tempo que estudiaremos a súa orixe histórica e a súa interelación e o papel que xogan para a comprensión da actualidade.  Esta aprendizaxe completarase coa lectura e comentario dos textos elixidos como canónicos polo grupo de traballo de Filosofía. 

  Creative Commons Licensefilonexos by Eva Garea is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License.

 • Tema 3: A modernidade: Descartes

  A INAUGURACIÓN DA MODERNIDADE

  VITURBIO

  ...A sensación de ruptura co anterior é clara e vai ser explícitamente manifesta, ata converterse de feito nunha sinal de identidade. (...) Semellan esquecer por completo o realizado durante os máis de trescentos anos anteriores, os enormes esforzos de renovación e crecemento que tiñan producido froitos bastantes maduros en diversas partes de Europa. Semellan non ser conscientes tampouco de que toda a súa innovación non consistía máis que en ir explorando e afondando nalgunha das ideas fundamentais que se tiñan conformado neses séculos inmediatamente anteriores.  Felix García Moriyón

   

 • Tema 9

  TRABALLOS VOLUNTARIOS

  Os traballos voluntarios poderán sumar á cualificación final ata un máximo de 2 puntos, sempre e cando a media de cualificacións das 3 avaliacións acade un mínimo de 5 puntos, tal e como consta na programación. 
  Poderá consistir en: 
  1. Un traballo de investigación sobre un tema filosófico. (só dispoñible para o alumnado que teña comezado ese traballo en primeiro de bacharelato) sorriso(ver exemplo)
  2. A realización dun video-documental sobre un autor ou etapa da historia da filosofía cunha extensión minima de 5 minutos e máxima de 10.
  Autores posibles:
  Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Locke, Kant, Marx, Nietzsche
  Épocas:
  O mundo grego, A época medieval, O Renacemento, O Barroco, A Ilustración, O século XIX
  3. Lectura e presentación dixital dunha obra completa dun dos autores do programa de filosofía.sorriso (ver exemplos). Os libros poderán escollerse entre os seguintes:
  Platón. República
  Platón. Banquete
  Ou ben sobre unha obra de formación complementaria a elixir entre as seguintes:
  Muñoz Rendon. Good Bye Platón
  Rodway. Platón y el Cine. Enseñanzas Ocultas en las Películas de Hoy
  4. Participación na 4ª Olimpiada de Filosofía de Galicia en calquera dos niveis propostos para Bacharelato (Disertación e Fotografía). Tema Revolución e Utopía
  Todos os materiais que se presenten como traballos voluntarios terán que poder ser distribuídos baixo licencia creative commons. Para iso deberán cumplir os seguintes requisitos:
  • Ser de autoria propia, non plaxiados, total nin parcialmente
  • Usar só imaxes de autoría propia ou no seu caso con licencia creative commons by-sa
  • Incluír os créditos e referencias do material usado para a realización do traballo