Esquema de tema

 • Xeral

   FILOSOFÍA 

  logoAbordaremos os problemas de natureza filosófica  ao mesmo tempo que estudiaremos a súa orixe histórica e a súa interelación e o papel que xogan para a comprensión da actualidade.  Esta aprendizaxe completarase coa lectura e comentario dos textos elixidos como canónicos polo grupo de traballo de Filosofía. 

  Creative Commons Licensefilonexos by Eva Garea is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License.

 • Tema 1: As Orixes da Filosofía

  INTRODUCCIÓN: A FILOSOFÍA E AS SÚAS ORIXES

  centralizacion

  Por primera vez na historia do home, os pensadores gregos máis antigos saen dunha existencia guiada polo mito e miran a realidade á cara. Na súa mirada hai algo absolutamente novo. Ou sexa, que aparece a idea dun saber que sexa innegable, non porque a sociedade e os individuos teñan fe nel, ou vivan sen dubidar del, senón porque por si mesmo é quen de rexeitar a cada un dos seus adversarios. A idea dun saber que non pode ser negado nin por homes nin por deuses, nin por mutacións de épocas e costumes. Un saber absoluto, definitivo, incontrovertible, necesario, indubitable. Enmanuel Severino 

  O que hoxe chamamos Filosofía, sería inconcebible se a reflexión dos Sofistas porque con eles producese unha importante ampliación temática”: a da filosofía moral e política. Só por iso merecen “un lugar fundacional na historia da Filosofía, como os creadores desa tercera grande área”, xunto coa ontoloxía (descuberta por Tales e a escola de Mileto) e a epistemoloxía (fundada por Heráclito e Parménides). M. Onfray

 • Tema 2: A Filosofía na Grecia clásica: Platón

  A busca da Episteme

  Fronte á retórica, eríxese unha epistéme (tou agathou), a Filosofía, que en diálogos posteriores quedará definida como unha ciencia acerca do Ben. Podería pensarse que esta ciencia sobre o Ben xorde da experiencia mesma e que podería ensinarse tomando como base a propia experiencia, pero os sofistas xa ensinaran que a experiencia depende dos intereses e da perspectiva das diferentes persoas pois o home «é a medida de todas as cousas». Da experiencia só se pode obter unha opinión subxectiva, non ese saber absoluto que a Filosofía reclama desde a súa orixe. Salvador Mas Torres

 • Tema 3: A modernidade: Descartes

  A INAUGURACIÓN DA MODERNIDADE

  VITURBIO

  ...A sensación de ruptura co anterior é clara e vai ser explícitamente manifesta, ata converterse de feito nunha sinal de identidade. (...) Semellan esquecer por completo o realizado durante os máis de trescentos anos anteriores, os enormes esforzos de renovación e crecemento que tiñan producido froitos bastantes maduros en diversas partes de Europa. Semellan non ser conscientes tampouco de que toda a súa innovación non consistía máis que en ir explorando e afondando nalgunha das ideas fundamentais que se tiñan conformado neses séculos inmediatamente anteriores.  Felix García Moriyón

   

 • tema5. O Século da Razón: Kant

  KANT

  O que primeiro se pensa na filosofía remata por ter consecuencias históricas. Vanse xeneralizando as ideas, ata converterse pouco apouco nunha forza actuante, mesmo nas multitudes. Ocurreu sempre; pero máis ca nunca na época de que aquí se trata. Todo o século XVIII, todo o que chamamos a Ilustración, foi ese proceso de adquirir influxo e existencia social as ideas pensadas nos séculos anteriores. E isto non é casual. Todos os tempos viven. en certa medida de ideas; pero non é forzoso que estas ideas se amosen como tales, como teorías; precisamente soen atopar a súa forza en agocharse baixo outras formas; por exemplo, formas tradicionais. No século XVIII, en cambio, importan as ideas xustamente por ser ideas: trátase de vivir segundo esas ideas, segundo a raison. Por iso non teñen que revestirse doutras aparencias, e adquiren a súa máxima eficacia. Julián Marias.

 • Tema 7

  REVOLUCIÓN E MARXISMO

  REVOLUCION

  No século XX, o mundo está chegando ás derradeiras consecuencias dunha civilización tecnolátrica. O capitalismo acumulou capitais crecentes e isto provocou a concentración industrial, que á súa vez foi causa dunha monstruosa expansión das cidades. (...) O mundo da máquina aparecía solidarizado co mundo do diñeiro e o ataque conta o maquinismo sumiu o carácter dun simultáneo ataque conta o capitalismo: moitos románticos, asqueados da brutalidade mecánica entregaronse ao socialismo. Desta forma, mentres algúns fuxían a illas afastadas ou a épocas pretéritas, outro ensaiaban novas utopías sociais. Ernesto Sábato

 • Tema 9

  TRABALLOS VOLUNTARIOS

  Os traballos voluntarios poderán sumar á cualificación final ata un máximo de 2 puntos, sempre e cando a media de cualificacións das 3 avaliacións acade un mínimo de 5 puntos, tal e como consta na programación. 
  Poderá consistir en: 
  1. Un traballo de investigación sobre un tema filosófico. (só dispoñible para o alumnado que teña comezado ese traballo en primeiro de bacharelato) sorriso(ver exemplo)
  2. A realización dun video-documental sobre un autor ou etapa da historia da filosofía cunha extensión minima de 5 minutos e máxima de 10.
  Autores posibles:
  Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Locke, Kant, Marx, Nietzsche
  Épocas:
  O mundo grego, A época medieval, O Renacemento, O Barroco, A Ilustración, O século XIX
  3. Lectura e presentación dixital dunha obra completa dun dos autores do programa de filosofía.sorriso (ver exemplos). Os libros poderán escollerse entre os seguintes:
  Platón. República
  Platón. Banquete
  Ou ben sobre unha obra de formación complementaria a elixir entre as seguintes:
  Muñoz Rendon. Good Bye Platón
  Rodway. Platón y el Cine. Enseñanzas Ocultas en las Películas de Hoy
  4. Participación na 4ª Olimpiada de Filosofía de Galicia en calquera dos niveis propostos para Bacharelato (Disertación e Fotografía). Tema Revolución e Utopía
  Todos os materiais que se presenten como traballos voluntarios terán que poder ser distribuídos baixo licencia creative commons. Para iso deberán cumplir os seguintes requisitos:
  • Ser de autoria propia, non plaxiados, total nin parcialmente
  • Usar só imaxes de autoría propia ou no seu caso con licencia creative commons by-sa
  • Incluír os créditos e referencias do material usado para a realización do traballo