Esquema de tema

 • Xeral

   FILOSOFÍA 

  logoAbordaremos os problemas de natureza filosófica  ao mesmo tempo que estudiaremos a súa orixe histórica e a súa interelación e o papel que xogan para a comprensión da actualidade.  Esta aprendizaxe completarase coa lectura e comentario dos textos elixidos como canónicos polo grupo de traballo de Filosofía. 

  Creative Commons Licensefilonexos by Eva Garea is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License.

 • Tema 1: Orixes da Filosofía

  INTRODUCCIÓN: A FILOSOFÍA E AS SÚAS ORIXES

  centralizacion

  Por primera vez na historia do home, os pensadores gregos máis antigos saen dunha existencia guiada polo mito e miran a realidade á cara. Na súa mirada hai algo absolutamente novo. Ou sexa, que aparece a idea dun saber que sexa innegable, non porque a sociedade e os individuos teñan fe nel, ou vivan sen dubidar del, senón porque por si mesmo é quen de rexeitar a cada un dos seus adversarios. A idea dun saber que non pode ser negado nin por homes nin por deuses, nin por mutacións de épocas e costumes. Un saber absoluto, definitivo, incontrovertible, necesario, indubitable. Enmanuel Severino 

  O que hoxe chamamos Filosofía, sería inconcebible se a reflexión dos Sofistas porque con eles producese unha importante ampliación temática”: a da filosofía moral e política. Só por iso merecen “un lugar fundacional na historia da Filosofía, como os creadores desa tercera grande área”, xunto coa ontoloxía (descuberta por Tales e a escola de Mileto) e a epistemoloxía (fundada por Heráclito e Parménides). M. Onfray

 • Tema 2: A Filosofía na Grecia clásica

  A busca da Episteme

  Fronte á retórica, eríxese unha epistéme (tou agathou), a Filosofía, que en diálogos posteriores quedará definida como unha ciencia acerca do Ben. Podería pensarse que esta ciencia sobre o Ben xorde da experiencia mesma e que podería ensinarse tomando como base a propia experiencia, pero os sofistas xa ensinaran que a experiencia depende dos intereses e da perspectiva das diferentes persoas pois o home «é a medida de todas as cousas». Da experiencia só se pode obter unha opinión subxectiva, non ese saber absoluto que a Filosofía reclama desde a súa orixe. Salvador Mas Torres

 • Tema 8

  TRABALLOS VOLUNTARIOS

  Os traballos voluntarios poderán sumar á cualificación final ata un máximo de 2 puntos, sempre e cando a media de cualificacións das 3 avaliacións acade un mínimo de 5 puntos, tal e como consta na programación. 
  Poderá consistir en: 
  1. Un traballo de investigación sobre un tema filosófico. (só dispoñible para o alumnado que teña comezado ese traballo en primeiro de bacharelato) sorriso(ver exemplo)
  2. A realización dun video-documental sobre un autor ou etapa da historia da filosofía cunha extensión minima de 5 minutos e máxima de 10.
  Autores posibles:
  Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Locke, Kant, Marx, Nietzsche
  Épocas:
  O mundo grego, A época medieval, O Renacemento, O Barroco, A Ilustración, O século XIX
  3. Lectura e presentación dixital dunha obra completa dun dos autores do programa de filosofía.sorriso (ver exemplos). Os libros poderán escollerse entre os seguintes:
  Platón. República
  Platón. Banquete
  Ou ben sobre unha obra de formación complementaria a elixir entre as seguintes:
  Muñoz Rendon. Good Bye Platón
  Rodway. Platón y el Cine. Enseñanzas Ocultas en las Películas de Hoy
  4. Participación na 4ª Olimpiada de Filosofía de Galicia en calquera dos niveis propostos para Bacharelato (Disertación e Fotografía). Tema Revolución e Utopía
  Todos os materiais que se presenten como traballos voluntarios terán que poder ser distribuídos baixo licencia creative commons. Para iso deberán cumplir os seguintes requisitos:
  • Ser de autoria propia, non plaxiados, total nin parcialmente
  • Usar só imaxes de autoría propia ou no seu caso con licencia creative commons by-sa
  • Incluír os créditos e referencias do material usado para a realización do traballo