Esquema de tema

 • Xeral

   FILOSOFÍA e HISTORIA

  logoAbordaremos os problemas de natureza filosófica  como parte dunha estructura que permitirá comprendelos, tanto na súa orixe histórica, como dentro do pensamento de cada un dos autores estudiados. Esta aprendizaxe completarase coa lectura e comentario dos textos elixidos como canónicos polo grupo de traballo de Filosofía. 

  Creative Commons Licensefilonexos by Eva Garea is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License.

 • Tema 1

  INTRODUCCIÓN: HISTORIA DA FILOSOFÍA E SISTEMAS FILOSÓFICOS

  centralizacion

  Para o que desexe comezar a comprender algo, o mellor é simplificar a acumulación de conceptos. É verdade que a filosofía ten relación con todo, pero para seguir as pegadas das súas relacións debemos empezar por mirala á cara, quero dicir, mirar a súa cara. Só desta forma pode agardarse comprender o sentido auténtico da súa relación con toda a cultura humana, da súa presencia nos sectores máis dispares do saber e o sentido mesmo do reixetamento que nestes sectores se produce respecto a ela. (...) Agora ben; mirar á cara a filosofía só é posible achegándose aos grandes filósofos que xurdiron a través da historia. Enmanuel Severino


 • Tema 2

  A VOLTAS COS GREGOS

  atenas1

  Por primera vez na historia do home, os pensadores gregos máis antigos saen dunha existencia guiada polo mito e miran a realidade á cara. Na súa mirada hai algo absolutamente novo. Ou sexa, que aparece a idea dun saber que sexa innegable, non porque a sociedade e os individuos teñan fe nel, ou vivan sen dubidar del, senón porque por si mesmo é quen de rexeitar a cada un dos seus adversarios. A idea dun saber que non pode ser negado nin por homes nin por deuses, nin por mutacións de épocas e costumes. Un saber absoluto, definitivo, incontrovertible, necesario, indubitable. Enmanuel Severino

   

 • Tema 3

  UNHA OLLADA Á IDADE MEDIA

  Tómé de Aquino Certamente, o cristianismo constituía unha posición afilosófica; pero non é menos certo que o tema ao que se refiere é dalgunha forma o tema da filosofía- Para expresarse, ou para simplemente captar e expor en conceptos o contido daquel saber que se consideraba puro don divino, o cristianismo precisaba "meterse en filosofía". Atopar esa linguaxe non foi cousa fácil (...) Hay que dicir  tamén que a constitución dunha expresión filosófica do cristianismo avanza, caracteristicamente, conxuntamente co certo feito de carácter extrafilosófico: a oficialización do cristianismo, no dobre sentido de: constitución dunha estructura clerical formalizada e o establecemento de lazos cada vez máis estreitos co poder temporal. Felipe Martinez Marzoa   • Tema 4

  A INAUGURACIÓN DA MODERNIDADE

  VITURBIO

  ...A sensación de ruptura co anterior é clara e vai ser explícitamente manifesta, ata converterse de feito nunha sinal de identidade. (...) Semellan esquecer por completo o realizado durante os máis de trescentos anos anteriores, os enormes esforzos de renovación e crecemento que tiñan producido froitos bastantes maduros en diversas partes de Europa. Semellan non ser conscientes tampouco de que toda a súa innovación non consistía máis que en ir explorando e afondando nalgunha das ideas fundamentais que se tiñan conformado neses séculos inmediatamente anteriores.  Felix García Moriyón


  dESCARTES
 • Tema 5

  O SÉCULO DA RAZÓN

  KANT

  O que primeiro se pensa na filosofía remata por ter consecuencias históricas. Vanse xeneralizando as ideas, ata converterse pouco apouco nunha forza actuante, mesmo nas multitudes. Ocurreu sempre; pero máis ca nunca na época de que aquí se trata. Todo o século XVIII, todo o que chamamos a Ilustración, foi ese proceso de adquirir influxo e existencia social as ideas pensadas nos séculos anteriores. E isto non é casual. Todos os tempos viven. en certa medida de ideas; pero non é forzoso que estas ideas se amosen como tales, como teorías; precisamente soen atopar a súa forza en agocharse baixo outras formas; por exemplo, formas tradicionais. No século XVIII, en cambio, importan as ideas xustamente por ser ideas: trátase de vivir segundo esas ideas, segundo a raison. Por iso non teñen que revestirse doutras aparencias, e adquiren a súa máxima eficacia. Julián Marias.

  fichacurricular kant

 • Tema 6

  REVOLUCIÓN E MARXISMO

  REVOLUCION

  No século XX, o mundo está chegando ás derradeiras consecuencias dunha civilización tecnolátrica. O capitalismo acumulou capitais crecentes e isto provocou a concentración industrial, que á súa vez foi causa dunha monstruosa expansión das cidades. (...) O mundo da máquina aparecía solidarizado co mundo do diñeiro e o ataque conta o maquinismo sumiu o carácter dun simultáneo ataque conta o capitalismo: moitos románticos, asqueados da brutalidade mecánica entregaronse ao socialismo. Desta forma, mentres algúns fuxían a illas afastadas ou a épocas pretéritas, outro ensaiaban novas utopías sociais. Ernesto Sábato

 • Tema 7

  A MIRADA CONTEMPORÁNEA: ESTÉTICA E NIHILISMO

  NIETZSCEHEO enfoque tradicional do home europeo consiste, para Nietzsche, en predispoñer un remedio e unha defensa contra a ameaza e o terror do porvir. (...) Pero cando a existencia se fai menos perigosa e o medo retrocede, "nace un pracer derivado da inseguridade, da incetidume, da temeridade que se xunta á conciencia cada vez más nítida de que "foi pero o remedio que o mal". O xigantesco edificio construido pola cultura e a civilización occidentais para protexer ao home do caos e da irracionalidade do devir -un edificio que culmina e se resume no concepto de Deus- rematou por gravar a existencia do home cun peso cada vez máis insoportable que o que constituía a mesma ameaza do devir. Enmanuel Serverino


 • Tema 8

  TRABALLOS VOLUNTARIOS

  Os traballos voluntarios poderán sumar á cualificación final ata un máximo de 2 puntos, sempre e cando a media de cualificacións das 3 avaliacións acade un mínimo de 5 puntos, tal e como consta na programación. 
  Poderá consistir en: 

  1. Un traballo de investigación sobre un tema filosófico. (só dispoñible para o alumnado que teña comezado ese traballo en primeiro de bacharelato) sorriso(ver exemplo)
  2. A elaboración dunha viñeta filosófica sobre un autor ou un texto da historia da filosofía.  sorriso(ver exemplos)
  3. A realización dun video-documental sobre un autor ou etapa da historia da filosofía cunha extensión minima de 5 minutos e máxima de 10.
  Autores posibles:
  Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Locke, Kant, Marx, Nietzsche
  Épocas:
  O mundo grego, A época medieval, O Renacemento, O Barroco, A Ilustración, O século XIX
  4. Lectura e presentación dixital dunha obra completa dun dos autores do programa de filosofía.sorriso (ver exemplos). Os libros poderán escollerse entre os seguintes:
  Platón. República
  Platón. Banquete
  Ou ben sobre unha obra de formación complementaria a elixir entre as seguintes:
  Muñoz Rendon. Good Bye Platón
  Rodway. Platón y el Cine. Enseñanzas Ocultas en las Películas de Hoy

  5. Participación na 3ª Olimpiada de Filosofía de Galicia en calquera dos niveis propostos para Bacharelato (Disertación e Fotografía). Tema Que é a Beleza? 

  Todos os materiais que se presenten como traballos voluntarios terán que poder ser distribuídos baixo licencia creative commons. Para iso deberán cumplir os seguintes requisitos:
  • Ser de autoria propia, non plaxiados, total nin parcialmente
  • Usar só imaxes de autoría propia ou no seu caso con licencia creative commons by-sa
  • Incluír os créditos e referencias do material usado para a realización do traballo
 • Tema 9

  AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA SETEMBRO