A LIBERDADE GUIANDO AO POBO

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE INFORMACIÓN E PARA COMPARTIR TAREFAS(REFORZOS ) PARA RECUPERAR AS AVALIACIÓNS SUSPENSAS DA MATERIA DE Xª E HISTORIA NO CURSO DE 4º ESO (COMÚN AOAS GRUPOS D-E-F)

 

SECUENCIACIÓN CONTIDOS DO CURSO:

AVALIACIÓNS

TEMAS

1ªavaliación:

Tema 1: A TERRA E A SÚA REPRESENTACIÓN

Tema 2:O RELEVO TERRESTRE

Tema 3:AS AUGAS

Tema 4:O CLIMA

Tema 5:AS PAISAXES DA TERRA

Tema 6:ATLAS DOS CONTINENTES

 

2ª avaliación

Tema 7:A PREHISTORIA

Tema 8:AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS :MESOPOTAMIA E EXIPTO

Tema 9:A CIVILIZACIÓN GREGA

3ª avaliación

Tema 10:A CIVILIZACIÓN ROMANA

Tema 11:O TERRITORIO DE ESPAÑA E GALICIA NA ANTIGÜIDADE


CURSO DA OPTATIVA DE CULTURA CLÁSICA ,ANO ACADÉMICO 2020/21

..COMPOSTO DE 8 UNIDADES DIDÁCTICAS E TRE PROXECTOS (UN POR TRIMESTRE)