Convocatorias

Probas de Certificación en Lingua Inglesa

Enviado por admin o Xov, 02/06/2020 - 16:07

Informamos dos horarios de celebración das probas de Certificación en Lingua Inglesa que a Xunta de Galicia pon a disposición do noso alumnado a través do Trinity College :

  • A proba escrita realizarase o sábado 15 de febreiro de 2020, no I.E.S. Plurilingüe Eusebio da Garda. O alumnado deberá presentarse ás 8:30 horas.
  • A probas orais terán lugar o venres 14 de febreiro no I.E.S. Plurilingüe Adormideras, a partir das 13:30 horas. É imprescindible presentarse media hora antes da cita asignada a cada alumno, pero recoméndase chegar unha hora antes, por posibles adiantos sobre o horario previsto.

Para obter máis información e instrucións para a realización da proba escrita, poden visualizar o vídeo que atoparán neste enlace.

CONVOCATORIAS

Enviado por m.elisasantamarina o Lun, 04/01/2019 - 13:27

 

 CURSO 2018-19

 

Programa de Inmersión lingüística en colonias de vacaciones

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca o Programa de Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacacións de verán 2019. Estas colonias realizaranse durante o verán de 2019 en períodos quincenais. Este programa consta de bolsas e axudas para alumnos matriculados en centros sostidos con fondos públicos de primeiro e segundo de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

O prazo de presentación de solicitudes é do 27 de abril ao 22 de maio, ambos inclusive.

Colonias  vacacións 1º ESO

Colonias Vacacións  2º ESO 

 

 

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. 

O prazo para a presentación de solicitudes será do 21 de Febreiro ao 21 de Marzo.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

 

  

Axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek

O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos

Orde do 4 de abril de 2019 (DOG)

 

 

PROGRAMA DE BECAS
FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

El programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega tiene el objetivo de facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes de institutos y colegios españoles durante un año académico. Los alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a 1º de Bachillerato). La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: viaje, tasa de escolarización, convalidación de estudios, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, y apoyo continuado durante los diez meses de estancia; en ningún caso la beca supone la aportación económica del valor de estos servicios al beneficiario.

 El Programa convoca 500 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en un High School en Canadá o Estados Unidos el próximo curso escolar 2019-2020

Prazo de inscripción :   del 24 de septiembre al 30 de octubre de 2018
Personas destinatarias: alumnado con unha nota media igual ou superior a 7 puntos en 3º ESO , e unha nota de inglés igual ou superior a 8 en 3º de ESO
Formulario de inscripción a través de la página web avés de la página web www.becas.faortega.org
Enlace web con más información : https://becas.faortega.org/

 

 

Bolsas estudos Junior Year

Descrición

 
Programa no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO residente na cidade da Coruña de cursar o Grao 11 en EE.UU. ―equivalente a 1º de Bacharelato― así como de adquirir un dominio avanzado da lingua inglesa e un coñecemento real doutra cultura. Asemade, constitúe o obxecto do programa a educación das persoas participantes no respecto á diversidade cultural, racial, sexual.e a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Este programa educativo realizarase por medio da concesión de bolsas.

 Neste curso disponse de 60 prazas .

Persoas destinatarias

Alumnado del Ayuntamiento de A Coruña que esté cursando 4.º de ESO durante el curso 2018/19 y que estén en condiciones de cursar 1.º de Bachillerato durante el curso 2019/20.

 REQUISITOS:

  • Constar empadroado ou empadroada no Concello da Coruña e residir en la ciudad junto con su padre y/o madre o representante legal, dende o 1 de septiembre de 2018.  
  • Estar matriculada/o e cursando 4º de ESO.
  • Obter en 3º da ESO unha cualificación media de 6,5 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa.
  • Obter en 3º da ESO unha cualificación de 7 puntos ou máis na materia de lingua estranxeira (inglés).

 Período de realización : Desde el 01/08/2019 hasta el 30/06/2020, incluídas as vacacións escolares de Nadal e Semana Santa

.Enlace webaytolacoruna

 

 

Idiomas do Mundo

Descrición: O obxecto deste programa do Concello da Coruña é ofrecer a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato de realizar unha actividade de inmersión lingüística de catro semanas durante o verán de 2019 en diversas cidades de Europa.

O programa oferta 60 bolsas. Distribúense do seguinte xeito:
a. Inglés (Irlanda) 37 prazas
b. Francés (Francia) 10 prazas
c. Portugués (Portugal) 10 prazas
d. Alemán (Alemaña ou Austria) 3 prazas

Datas: A estadía nos países de destino será de catro semanas dentro das vacacións de verán do 2019, no mes de xullo

Prazo de solicitude: Aberto do 8 ao 29 de marzo el prazo de inscripción para Idiomas do Mundo 2019

Requisitos

1. Constar empadroado e residir no Concello da Coruña xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal (para estes efectos, refírese exclusivamente aos supostos en que a representación legal do
menor non sexa ostentada polos pais), dende o 1 de setembro de 2018. Tamén serán aceptados empadroamentos posteriores a esa data e anteriores ao final do prazo de presentación de solicitudes
nos casos en que se acredite traslado de domicilio e centro educativo motivado por cambio de localidade de residencia ao Concello da Coruña.
2. Estar matriculada/o e cursando 4º da ESO ou 1º de Bacharelato no curso 2018/2019.
3. Obter no curso anterior, 3º ou 4º da ESO (segundo corresponda), unha cualificación media de 6,00 puntos ou máis e non ter ningunha materia pendente.
4. Obter no curso anterior, 3º ou 4º da ESO (segundo o caso), unha cualificación de 6,00 puntos ou máis na/s materia/s de lingua/s estranxeira/s (inglés/francés /portugués /alemán) pola/s que se
queira optar e estar a cursala/s no curso 2018/2019. No caso de estar a cursar algún destes idiomas na Escola Oficial de Idiomas poderase alegar a cualificación obtida nela. Para o caso de portugués, de
non se estar a cursar esta materia, a cualificación a valorar será a correspondente á materia de lingua galega e literatura do curso anterior.
5. Os/as cidadáns que precisen visado para realizar estadías no país para o que solicitan destino deberán dispor do mesmo cando menos 15 días antes do inicio da viaxe. A tramitación e obtención
do visado é responsabilidade da persoa solicitante.

O alumnado que queira participar no programa deberá inscribirse a través da ficha específica. Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que se debe de imprimir. Este xustificante ten un “número de asignación” (ID) que será o de referencia de cada expediente no proceso.
A inscrición completarase por medio da presentación dunha instancia na que se solicite a participación no programa. A dita instancia deberá estar encabezada pola/o alumna/o solicitante e dirixirse ao Servizo Municipal de Educación.
A instancia e a documentación deberán presentarse nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei de Procedemento Administrativo.

A presentación da solicitudes implica a aceptación das bases da convocatoria.

 

Web

 

 Descrición

Programa de comprensión auditiva e expresión e interacción oral en inglés e francés.

Ademáis pódese ofertar alemán, chinés e portugués para galegos nas catro destrezas: comprensión auditiva e expresión oral, así como comprensión e expresión escrita.

Orientado á preparación das probas da certificación internacional dos niveis do Marco Común Europeo das Linguas

Persoas destinatarias Alumnado matriculado na ESO, no bacharelato ou na FP dos IES e CIFP da cidade.
Ratio mínima de 12 e máxima de 15 persoas. Trimestralmente farase unha revisión do número de asistentes para comprobar que se mantén a ratio mínima, de non ser así e previo aviso, poderase suspender a actividade para o seguinte trimestre
Período de realización
Do 4 de outubro de 2016 ao 31 de maio de 2017

Sitio web 

 

 

 


( categories: )
Distribuir contido