Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Historia da arte universal, da época moderna e contemporánea.

Teoría e práctica dos diferentesprocedementos e técnicas artísticas (bidimensionais e tridimensionais) e asúa aplicación en conservación -restauración.

Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas artísticas (bidimensionais e tridimensionais) e asúa aplicación en conservación-restauración.

  • Avaliación do estado de conservación e elaboración de propostas de intervención sobre obras escultóricas en materiais pétreos.
  • Execución de tratamentos de restauración específicos adecuados ás obras presentes no taller.
  • Elaboración dun informe de restauración sobre as obras intervidas no taller.

 

  • Estudo dos materiais escultóricos pétreos e súas alteracións, para establecer diagnósticos e propostas de tratamento.
  • Definición dos criterios de intervención aplicables..
  • Metodoloxía e técnicas específicas de conservación – restauración   de materiais escultóricos pétreos.

Criterios e técnicas para o control preventivo dos bens culturais pictóricos nas tarefas de manipulación, almacenamento, embalaxe e transporte a que se ven sometidos no ámbito do museo.

Estudo dos materiais escultóricos inorgánicos non pétreos (metais, cerámica-terracota e xeso escaiola) e  súas alteracións, para establecer diagnósticos e propostas de tratamento. Definición dos criterios de intervención aplicables.. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación – restauración   de materiais escultóricos inorgánicos non pétreos (metais, cerámica-terracota e xeso-escaiola).

Avaliación do estado de conservación e elaboración de propostas de intervención sobre obras escultóricas en materiais inorgánicos non pétreos (metais, cerámica-terracota e xeso-escaiola).

Execución de tratamentos de restauración específicos adecuados ás obras presentes no taller.

Elaboración dun informe de restauración sobre as obras intervidas no taller.