Estudo dos materiais escultóricos inorgánicos non pétreos (metais, cerámica-terracota e xeso escaiola) e  súas alteracións, para establecer diagnósticos e propostas de tratamento. Definición dos criterios de intervención aplicables.. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación – restauración   de materiais escultóricos inorgánicos non pétreos (metais, cerámica-terracota e xeso-escaiola).