Avaliación do estado de conservación e elaboración de propostas de intervención sobre obras escultóricas en materiais inorgánicos non pétreos (metais, cerámica-terracota e xeso-escaiola).

Execución de tratamentos de restauración específicos adecuados ás obras presentes no taller.

Elaboración dun informe de restauración sobre as obras intervidas no taller.