Recursos bibliográficos xerais sobre conservación e restauración de bens culturais e disciplinas afíns, incluíndo recursos en rede de arquivos, museos, bibliotecas, etc.