• Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño.
  • Método científico: métodos para a análise e a simulación.
  • Ecoeficiencia e sustentabilidade.
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia.