Propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais.
-Balance enerxético e análise do ciclo de vida dos materiais, produtos e procesos.
-Estruturas e sistemas. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño de produtos. Desenvolvemento de produtos.
-Tecnoloxía dixital aplicada ao deseño de produtos.
-Composición, clasificación e propiedades da madeira e doutros materiais derivados. Obtención. Formas comerciais. Madeiras artificiais.
-Tipos de polímeros. Características. Aplicacións. Procedementos de conformación.
-Métodos de investigación e experimentación para a selección de materiais.