Hª das Artes e o Deseño

Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño

-Método científico: métodos para a análise e a simulación

-Ecoeficiencia e sustentabilidade

-Métodos de investigación e experimentación propios da materia

Materia de volume do primeiro curso dos EE.SS. de Deseño de Moda