Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Principios xerais das técnicas de representación artística.

Herramientas para la creación corporal 

La Expresión Corporal es una actividad en la que educadores de todos los niveles de enseñanza quieren iniciar o profundizar sus conocimientos, hace varios años que imparto cursos de formación y veo el interés que tienen en incorporarla en su labor educativa.

La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás.

Una de las técnicas que más utilizo es la sensopercepción, tal como la concebía Patricia Stokoe. Esta técnica parte del redescubrimiento de los sentidos kinestésico, visual, auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud consciente y sensible hacia uno mismo. Así se encuentra un lenguaje corporal propio con el cual sentir, expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora.

Interpretación IV: improvisación, texto, personaje

Práctica de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais, facendo fincapé no teatro como feito
escénico e os seus distintos xéneros para logo atender os demais
tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos, circo) e abordar
asemade a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a
interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais,
políticas, históricas, económicas e culturais.

Este curso presèntase como conxunto de sesións conexas, pero de carácter independente, condicionadas pola actividades que os/as convidados/as lleven a cabo no Foro de traballo dirixidas polá creadora de actividad.

Contextualízase inmerso no campo da investigación creadora dende a perspectiva colaborativa nos procesos de xestión  de programa-exprèss. A directora fai unha proposta de partida e establece en consideración posíbeis expectativas sobre as que se suxire a concatenación de estadios de viaxe creativo.

Està  dirixido a persoas  que contan cunha titulación superior nalgunha arte.

O propósito fundamental  se encontra no risco na experimentacion, entendida esta como cada persa considere màis oportuno, en función da proposta e dos/as colaboradores participantes.

......

HISTORIA DA INDUMENTARIA

Para rematar o percorrido vos enfrentades á creación escénica dun espectáculo dentro do contexto que vos escolledes: a soas, en grupo, integrados con alumnas/os doutras disciplinas. Un reto como artistas no que ides plasmar todo aquelo que levades vivenciado e integrado nestes catro anos de estudos na Esad de Galicia. Neste espazo compartiremos referentes, dubidas e todo aquelo que necesitemos.

Curso baseado na técnica Chejov. O obxectivo e ampliar os recursos interpretativos do actor no eido da creación de personaxes de composición. 

En breve, o vindeiro TFE será un espacio final de traballo autónomo tutelado, para os/as estudantes que optan á súa titulación académica. Debe permitir poder chegar a establecer os canles de comunicación precisos cos mecanismos e/ou personas oportunos na procura de obter a máxima competencia derradeira de especialización e, a máxima competencia e responsabilidade respecto aos sentidos e fins que a creación escénica contemporánea na producción dunha peza solicita. 

Tomando como referencia de inicio e base o eido da Interpretación Xestual, comezarase revisando os materiais de orixe do proxecto e referenciacións necesarias para tratar de concretar ou determinar os xeitos de apoio e produción da peza máis convintes- na materialización das ideas, no encadre de xeitos de facer e na conclusión dunha actitude creadora.  

Bo traballo!

A. Zaida Gómez

Aplicación das competencias adquiridas ao longo da formación académica na montaxe teatral. Dialéctica actor/director no proceso creativo.

 

Aplicación da técnica audiovisual para a construción dun personaxe e a integración deste nun proxecto audiovisual.

Objetivos:

Introducir a los alumnos a la práctica de danza teatro

Comprender la diferencia entre narrativa y metáfora corporal

 

El curso implementa un programa basado en mindfulness para el desarrollo de la empatía , la autoconciencia y creatividad en actores y actrices en formación. A través del programa MBSR conoceremos herramientas que posibiliten la autorregulación emocional y la reducción de stress . el curso tiene una duración de ocho semanas y está estructurado en sesiones de dos horas y media. 

Objetivos:

,Aplicar y evaluar un programa basado en Mindfulness para futuros actores profesionales y demostrar su eficacia en el desarrollo de la autoconciencia,  la empatía y la  creatividad. 

Conocer el efecto combinado de la fase intensiva de ocho semanas y la fase de mantenimiento, de 10 meses, y observar la evolución en el tiempo de las variables antes mencionadas.   

Comprobar el efecto del programa como herramienta de auto-regulación emocional en el entrenamiento psicofísico del actor.

Prueba de contenido

Introducción a la iluminación escénica

Valoración do traballo en función do marco socio-laboral. Comprensión do marco social no que se desenvolvan a creación de proxectos de xestión ou produción.

Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía, etc.) e a súa aplicación na escenificación. Análise dos elementos sonoros aplicados na dramaturxia e na escenificación. Concepto de espazo sonoro.

Emprego dos recursos técnicos de expresión na creación escénica a partir das linguaxes corporais.

                      

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos.

Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos.

Apreciación da dimensión estética e os límites convencionais de

procedementos e elementos técnicos e construtivos.

Estudo práctico da técnica actoral e dos diversos métodos de creación e construción
da personaxe. Adecuación dos recursos expresivos e dos procesos internos e
externos aos diferentes xéneros e estilos no ámbito escénico e audiovisual.

Curtain Iniciación á práctica da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a experiencia da representación, as aprendizaxes de linguaxes, procedementos e saberes adquiridos, para transmitir ao/á espectador/a as sensacións, emocións, e o sentido da creación escénica.  ESAD-Galicia

rehearse

Bethany Costellorehearse”  © 2016 StudyBlue Inc. All rights reserved

Aplicar todos os coñecementos adquiridos durante o curso, sobre os elementos de ortografía musical, entoación, afinación, ritmo, tempo e atopar un equilibrio sonoro entre os diferentes elementos que utilizaran para expresar a través da voz e dos instrumentos de percusión escolar.