Übungen zu deutschen Partikelverben und Verben mit Vorsilben und Partikeln ohne Verb. Von A1 an.

Material complementario para o primero curso de alemán. Exercicios online que inclúen autocorrección polo programa. Prácicas de escoita, videos, vocabulario, gramática e lectura.