Obxectivos

1.Interactuar espontaneamente en conversas sobre temas de interese persoal ou relacionados coa súa especialidade.

2.Dar opinión e argumentar, aínda que con algunhas limitacións e dificultades, en conversas e debates sobre temas coñecidos.

3.Sintetizar e transmitir oralmente a terceiras persoas o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os detalles máis relevantes, as opinións e actitudes, recompilados de diversos textos orais ou escritos procedentes de dist

Observacións

Este curso levarase a cabo na Escola Oficial de Idiomas de Lugo, os martes e os xoves de 18:00 a 20:00 (Aula 2).

Contidos

1.Temas de actualidade como: saúde e alimentación, ciencia e tecnoloxía, redes sociais, compras e actividades comerciais

2.Cultura e actividades artísticas, economía, política e sociedade, identidade persoal, información e medios de comunicación

3.Lecer e tempo libre, relacións persoais e sociais, traballo, educación, vivenda, viaxes e estadías no estranxeiro...