Taxas Libres

Taxas Libres

Taxas Libres

Custo da matrícula. Taxas Libres

ALUMNADO ANTIGO
Tipo de alumnado 1 idoma 2 idiomas 3 idiomas
Alumnado ordinario  46 92  138
Familia numerosa xeral  23 46 69
Familia numerosa especial  0 0 0
Minusvalía, outros ...  0 0 0
Funcionarios docentes  0 0 0
ALUMNADO NOVO
Alumnado ordinario  68  114 160
Familia numerosa xeral  34 57  80
Familia numerosa especial  0 0 0
Minusvalía, outros ...  0 0 0
Funcionarios docentes  22 22 22

1. Por alumnado antigo enténdese o alumnado que xa estivo algunha vez matriculado nunha EOI de Galicia.

2. Por alumnado novo enténdese o alumnado que se matricula por primeira vez nunha EOI de Galicia.

Exencións e descontos.

  • Familias numerosas de categoría especial: exención do 100%.
  • Familias numerosas de categoría xeral: exención do 50% do importe total.
  • Funcionarios en activo dos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 04/05): exención das taxas de matrícula, unicamente nas materias de nova matriculación
  • As persoas cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%: exención do 100%
  • As vítimas de actos terroristas, así como seus cónxuxes e fillos: exención do 100%
  • As vítimas de violencia de xénero, así como os seus fillos: exención do 100%

Importante: En todos os casos deberase acreditar documentalmente (con copia e orixinal) o dereito ás exencións

Procedemento de pago. Pódese facer de dous xeitos:

  1. Recolla o impreso de taxas na conserxaría do centro, cúbrao e pague no banco 
  2. Pódese xerar ese impreso seguindo os pasos deste tutorial. Prema aquí

 As taxas das EOIs de Galicia están reguladas polo Decreto 89/2013 do 13 de xuño (DOG do 17-06)

Distribuir contido