Estatal

Lexislación estatal

  • ORDE ESD/1742/2008, do 17 de xuño, pola que se regulan as características e se establecen a estrutura, o currículo e as probas correspondentes ao nivel básico e ao nivel intermedio das ensinanzas de réxime especial de Inglés adaptadas á modalidade de educación a distancia. BOE 19 de xuño de 2008.
  • REAL DECRETO 1629/2006, do 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE 4 de xaneiro de 2007.
  • CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE 14 de setembro de 2006.
  • REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE 14 de xullo de 2006.
  • LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). BOE do 4 de maio de 2006.
Distribuir contido