PLAN DE CONTINXENCIA

Segundo o protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19, nos centros de ensino non universitario os centros de Galicia para o curso 2020/2021 elaborarán un "PLAN DE CONTINXENCIA", no que se establecerán as medidas no caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e as medidas de reactivación do actividade presencial, de conformidade coas instruccións da autoridade sanitaria.