Familias

PROPOSTAS PARA PERSOAS ADULTAS, 3 DE XUÑO

SENSORIALIDADE

 

O noso cerebro recibe continuamente información do exterior a través dos sentidos, desta maneira se produce a experiencia sensorial primeiro e a preceptiva despois.

O noso cerebro interpreta o mundo, ese mundo que percibimos co noso corpo. Para movernos polo mundo teñen especial relevancia a vista e o oído pero tamén recibimos información polo noso sentido corporal(o tacto) e  os dous sentidos químicos (o olfacto e o gusto).

Nesta primeira etapa do desenvolvemento (0-7) un dos periodos sensibles que a caracteriza é o da percepción, que é a porta ao coñecemento. É importante coidar e garantir que esa información a través dos sentidos sexa rica e coidada. Debemos evitar ambientes sobrecargados de estímulos que poidan levar ás nenas e nenos a sobreestimularse e perder nese camiño aquelas sensacións que si son fundamentais para facilitar sensacións de calidade e interaccións coa contorna que o van a axudar a conformarse como o ser único que é.

As sinestesias ou correspondencias entre atributos sensoriais van ser moi importantes para esta etapa. Para a infancia a aplicación dos atributos sensoriais é significativamente importante por que:

  • Representan unha relevante axuda no desenvolvemento sensorial, fomentando, e mellorando así as súas capacidades perceptivas.
  • Pódelles permitir aprender obxectiva e prácticamente conceptos básicos que serán as bases para aprendizaxes máis complexas; Na segunda infancia van permitir asimilar a aprendizaxe de conceptos abstractos a través da súa relación con elementos experienciais, obxectivos e reais co que é posible aportar un importante apoio didáctico as súas experiencias escolares, e tamén lle van permitir seguir recibindo estimulacións sensoriais xa que nesta etapa ao verse completado o desenvolvemento dos sistemas sensoriais a estimulación polisensorial vese significativamente reducida.
  • A través dos atributos sensoriais vailles ser posible obter as necesarias, placenteiras e didácticas sensacións para esta etapa vital a través de cada sentido.
  • Vailles permitir experimentar diversión e pracer sensorial a través da interacción co produto e integrar elementos aos seus xogos que lles procuren maior estímulo sensorial e maior complexidade para o desenvolvemento das súas competencias cognitivas.
  • Vai ser posible aportar protección sensorial que poderá ser percibida e experimentada pola infancia tanto no ámbito físico como no afectivo emocional a través da percepción de sensacións determinadas por medio dos atributos sensoriais do produto.

Por outro lado pode dicirse que en xeral, os atributos sensoriais que responden ás necesidades da primera infancia son principalmente aqueles que comunican elementos básicos, primarios, que sentarán as bases dunha aprendizaxe máis complexa.

Tanto nos espazos educativos como na propia casa debemos deixar que as nenas e os nenos exploren e vivencien a recepción de información a través dos distintos sentidos:

1. Información visual 

As cores dos espazos que nos rodean poden axudarnos a ter unha actitude máis introspectiva ou distraernos do que realmente é a nosa esencia, é por iso que debemos ter en conta que a infancia, nos seus primeiros anos de vida está aberta a todos os estimulos do seu arredor. Debemos encargarnos nós, as persoas adultas de separar aqueles estímulos que non son necesarios, evitando así que chegue a unha saturación de entrada de información, que produza un bloqueo sensorial.

Para evitar este bloqueo debemos ter en conta que a sobrecarga de cores ou de información (carteis, moitos obxectos, cores moi brillantes ou fortes…) afectan e alteran a estimulación visual natural da infancia. Como en case todo na vida, menos é máis.

2. Información táctil 

O sentido do tacto é o que nos serve para detectar características dos obxecto que a vista non pode ofrecernos, ademáis nos axuda a coñecer onde comeza e termina o noso propio corpo.

A pel non ten a mesma sensibilidade táctil en todo o corpo, isto depende da cantidade de células receptoras que conteña, sendo as puntas dos dedos a zona máis receptiva do corpo. A través do tacto determinamos presión, temperatura, dor, e é de aí de onde configuramos a información do mundo no noso cerebro.

O tacto é un integrador da experiencia sensible e favorece a aprendizaxe.

3. Información auditiva 

Nas escolas , e en xeral na sociedade priorízanse tanto o sentido da vista como do oído, sobrecargando estes sentidos e esquecendo a importancia dos outros tres.

O exceso de son pode resultar estresante e provocar nos nenos e nenas unha alteración da percepción espacial, pero unha acústica axeitada axudará a fomentar positividade e sensación de liberdade favorecendo así a apertura cara a aprendizaxe.

4. Información olfativa 

A través do olfato percibimos numerosos matices e tendo en conta que durante a infancia o olfato se mostra moito máis sensible, faise necesario coidar e fomentar este sentido que nos axudará a procesar emocións, e a relacionar e establecer recordos.

Artigo inspirado por:

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6826/23CAPITULO13_2.pdf?sequence=23&isAllowed=y

Curso de creación de espazos educativos de Ver crear sentir. Jenny Silvente

PROPOSTAS PARA PERSOAS ADULTAS, 1 DE XUÑO

O paso a primaria

Todo cambio necesita un proceso, un acompañamento, unha sensibilidade...moitos nenos e nenas van inciar un proceso de cambio de etapa, pero seguirán sendo os mesmos nenos e nenas antes e despois do verán, os cambios forman parte da vida e nos forman como persoas, pero neste momento tan especial o primeiro que necesitan e respecto e confianza, acollendo a cada neno e cada nena como persoa única e especial. Hoxe vos deixamos un artigo sobre o paso a primaria e as probas de maduración: https://www.demicasaalmundo.com/blog/esta-preparado-para-ir-a-primaria-las-pruebas-de-maduracion/

 

¿Está preparado para primaria? Las pruebas de maduración

 Independientemente de la escolarización que hayan tenido hasta el momento, ¿cómo podemos saber que están preparados para afrontar los aprendizajes académicos que les esperan?¿Deberían conocer ya las letras y saber leer? ¿También sumar y restar? ¿Conocer los días de la semana y las figuras geométricas?… Déjame que te diga algo importante: Antes de haber adquirido todos estos conocimientos formales hay otros aspectos mucho más importantes y anteriores que deben estar bien maduros e integrados. ¿Quieres saber cuáles son? Hoy voy a explicártelos…

 ¿Qué se valora en las escuelas convencionales?

No se debe generalizar pero como maestra puedo atestiguar que en muuuuchas escuelas españolas los indicadores funcionales que se tienen en cuenta para considerar si un niño/a de educación infantil está preparado para promocionar a la etapa de primaria son del tipo:

¿Sabe escribir su nombre?

¿Conoce las letras del abecedario?

¿Ha iniciado la lecto-escritura? ¿En qué fase se encuentra?

¿Sabe relacionar los números con la cantidad (al menos hasta el 9)?

¿Conoce las figuras geométricas básicas?

….

Tengo que decir que son criterios que se exigen sin haber tenido en cuenta para nada el ritmo de desarrollo y de madurez que los niños necesitan para iniciarse y adquirir estos aprendizajes. Es cierto que también se valoran otros aspectos como la autonomía o la autorregulación emocional, lo cual está muy bien, pero la realidad es que cada vez tenemos más niños con demanda de intervención al departamento de orientación en el primer ciclo de primaria porque les cuesta mucho adquirir la lectoescritura o desarrollan todo tipo de dificultades de aprendizaje.

¿A qué se debe?

Todavía no me puedo creer que esto que voy a explicar a continuación haya maestros/as  de educación infantil y primaria que lo desconozcan, pero lamentablemente es así. El gran problema es que nos empeñamos en enseñarles a leer y a escribir (y todo lo demás) ¡ANTES DE TIEMPO!

Sobre la adquisición de la lectura y la escritura…

Lo que hay que tener muy claro es que la escritura supone la buena coordinación ojo-mano que surge de un movimiento rítmico e integrado. Y la lectura se produce de los movimientos sacádicos del ojo, es decir los pequeños y rápidos saltos con pausas mínimas que hacen nuestros ojos en las que captamos las formas de las letras. Este movimiento ocular involucra a todo el cuerpo, incluyendo las interacciones entre el sistema nervioso y los músculos, y hay factores que pueden expresar si el niño/a se encuentra a gusto y bien organizado en la coordinación de estas facultades necesarias: coordinación izquierda-derecha, también la coordinación mano, ojo y habla,  si ha logrado la reflexión en espejo, y cómo ha desarrollado su dominio del espacio o la integración postural o dominancia. Y todo esto antes de haber alcanzado otros aspectos de lenguaje muy importantes como la conciencia y discriminación fonológica, la memoria auditiva o el ritmo (aspectos que siempre recomiendo reforzar con los juegos y rimas de dedos).

Las pruebas de maduración

Para poder comprobar si el niño/a de 6 años está preparado para comenzar la educación primaria es común en las escuelas Waldorf realizar unas pruebas de maduración que valoran si cuentan con las habilidades básicas necesarias para el inicio de aprendizajes como la lectoescritura. ¿Y qué se observa en estas pruebas? Voy a ofrecerte un resumen de 6 aspectos muy importantes a modo de introducción (aunque en realidad es algo más complejo):

(1) Cambios físicos

¿Se han iniciado estos cambios?

La pérdida de los dientes de leche.

Alargamiento de las extremidades en relación al tamaño de la cabeza. El niño debe ser capaz de llegar a lo largo de la cabeza y tocar su oído opuesto sin inclinarse ni mover la cabeza hacia un lado.

Los rasgos faciales se individualizan, es como si la redondez infantil se desvaneciera.

Aparece la curva en ‘S’ en la columna vertebral.

La caja torácica se hace visible como algo separado de la región de la barriga.

Se desarrolla el arco en el pie.

(2) Patrones de movimiento

Algunos niños presentan bloqueos sutiles en sus movimientos de motricidad fina y gruesa y esto es algo que hay que observar y ayudar a resolver. A veces hay patrones de movimiento involuntario (como reflejos primitivos) que interfieren con los movimientos que desea el niño y su coordinación. La mayoría de estos patrones de movimiento primitivo se inhiben con el inicio del arrastre y el gateo y con el desarrollo después del control del cuerpo sobre la gravedad (ponerse de pie, caminar, saltar con dos pies, luego con uno), pero si permanecen, pueden interferir en la lecto-escritura. Esto es algo muy común que no entiendo cómo no se tiene en cuenta, pues hay muchísimos niños en educación primaria que tienen reflejos arcaicos no bien integrados. Algunos ejemplos: niños que siguen con la cabeza el movimiento de las manos al dibujar, niños que al girar la cabeza, el brazo se estira o cuando se ponen a escribir en el papel, o aquellos que con frecuencia apoyan la cabeza en el brazo o bien se sientan sobre una pierna doblada sobre la silla,…

¿Por qué ocurre?

La retención sutil de estos movimientos primitivos puede producirse por el desarrollo forzado de la motricidad, por ejemplo por el uso de andadores u otros aparatos antes de que el niño pueda ponerse de pie, por la escasez o ausencia de la fase de gateo, o incluso un excesivo estrés entre otras causas. Algunos ejercicios útiles para observar estos patrones de movimiento pueden ser:

Observar el movimiento del niño/a mientras dibuja líneas verticales y horizontales sentado, observar si los movimientos de la cabeza acompañan a los movimientos de su mano/brazo.

Observar cómo se arrastra y gatea y ver si sus movimientos son coordinados y rítmicos, podemos decirle que jugamos a ser lagartijas o algún otro animal para hacerlo.

Otros ejercicios como: saltar en el mismo sitio con un pie (se puede dibujar una cruz en el suelo), saltar rápido de un lado a otro con los dos pies juntos,…

(3) Dominancia “simple”:

La dominancia es la preferencia en el uso de un lado del cuerpo respecto al otro. La mayoría de nosotros elegimos el lado derecho. Normalmente tenemos dominancia de ojo derecho, oído derecho, mano derecha y pie derecho. Al nacer los niños son ambidiestros y la dominancia se desarrolla de forma natural. Si por un cuidado inadecuado, un desajuste estructural o una sobreestimulación sensorial (por nombrar algunas causas) hay un cambio, es decir un ojo es dominante y la mano que domina es la contraria, se da lo que denominamos “lateralidad cruzada” y puede ser un síntoma de posibles dificultades a la hora de adquirir la lecto-escritura y el cálculo.

Para averiguar la dominancia, que suele estar bien establecida a partir de los 6-7 años, se realizan una serie de ejercicios (yo los integro como parte de un juego) en los que se le pide al niño que mire por un catalejo, chute un balón, haga un dibujo, etc… Yo personalmente utilizo el test de lateralidad de Harris que es de los más conocidos. Si se da lateralidad cruzada podemos ayudar al niño a que cambie la dominancia hacia el lado más dominante a través de una serie de ejercicios específicos, normalmente llevados a cabo por el maestro/a especialista en audición y lenguaje (si sabe claro, porque esto es algo que yo aprendí fuera de la carrera).

(4) Movimientos Oculares:

Es preciso observar si los ojos del niño se pueden mover con libertad en todas las direcciones cuando mira la punta de tu dedo o la punta de un lápiz. O si bien mueve la cabeza al seguir el objeto (si esto ocurre, hay que pedirle que ponga una mano en la barbilla para bloquear la cabeza y seguir comprobando cómo se mueven los ojos). Debemos observar si hay parpadeo excesivo, lagrimeo, paradas o tirones en la rotación del ojo, incapacidad de algún ojo para moverse… ya que pueden indicar desequilibrios musculares en los músculos oculares y por tanto dificultades en la reflexión en espejo de la lectura y la coordinación ojo-mano para la escritura. Estas dificultades pueden venir de problemas vestibulares (de equilibrio), barrera en la línea media vertical (esto te lo explico más abajo), un sentido del movimiento propio poco  integrado o bien problemas optométricos que necesiten de terapia visual.

(5) Integración de Arriba/Abajo y de Izquierda/Derecha

Debemos observar también si el niño/a tiene problemas para coordinar los movimientos mano/brazo con los de  las piernas. Esto se puede comprobar con el clásico ejercicio de lanzamiento de saquitos de alubias, en el que se le pide por ejemplo que:

Mantenga el saquito en la mano derecha.

Luego lo lance por debajo de la pierna derecha y lo atrape con la otra mano.

Y lo mismo desde la mano y pierna izquierda.

Después se le pide que establezca un ritmo y se le pide que vaya contando: 1, 2, 3…

Con este tipo de ejercicios simples se puede obtener mucha información, observar si hay torpeza motora, si hay dificultades de coordinación, si pierde el equilibrio, si tira cruzado… Cuando se observan problemas muchas veces es porque no ha integrado completamente la barrera de la línea media.

(6) La línea media vertical

Debemos ver si el niño cruza con libertad la línea media vertical. La línea media vertical es una especie de muro invisible que pasa por el centro del cuerpo y lo divide en dos mitades: izquierda y derecha. Los niños pequeños no cruzan esta línea, es decir cogen con la derecha lo que está en su lado derecho y usan la izquierda para recoger algo a su izquierda. Por eso cuando a un niño pequeño le pedimos que nos dé la mano (como normalmente nos saludamos los adultos) no cruzan, sino que nos dan la del mismo lado, o incluso las dos manos a la vez. O también si les pedimos que nos imiten y nos tocamos con la mano derecha el hombro izquierdo, ellos se tocan el derecho (el de la misma mano). Esta barrera debe haber desaparecido a los 7 años porque si no es así, es más que probable que aparezcan problemas en la lecto-escritura, pues para leer bien hay que cruzar continuamente la línea media (leemos de izquierda a derecha). También pueden aparecer otros problemas derivados en matemáticas, pues son niños que lo pasan mal para colocar los números en columnas y por tanto aprender a sumar y restar llevando, multiplicar, dividir… Tengo que decir que esto me lo he encontrado incontables veces, ya que muchos niños/as que atiendo como maestra de refuerzo en primer ciclo de primaria son casos que tienen retenida la barrera de la línea media.

Cuando ya se haya iniciado la lectoescritura, el ejercicio de dibujar una lemniscata puede ofrecernos una idea de si el niño es capaz de cruzar esta línea o no. El ejercicio consiste en dibujar dos puntos (uno arriba y otro abajo) para después pintar un 8 varias veces y luego pedirle al niño que lo repita en su folio. El niño que no cruza la línea media no sabrá hacerlo e igual dibuja el 8 haciendo dos círculos (uno encima del otro). Si te interesa saber más sobre este tema te recomiendo un libro muy completo que además tiene ejercicios sobre cómo resolver y ayudar a los niños con dificultades: La clase Extra de Audrey McAllen (Editorial Rudolf Steiner).

¿Cuál es en realidad la cosa más intrínsecamente bella del mundo? Sin duda alguna, el ser humano que crece y se desarrolla. – Rudolf Steiner

PROPOSTAS PARA PERSOAS ADULTAS, 28 DE MAIO

Entre as nosas propostas diarias teñen un peso importante as rimas con movementon e os xogos de dedos, todos podemos recordar as pequenas cantigas que as nosas avoas acompañaban dos dediños, tamén nas nosas escolas estes xogos acompañan as rutinas da escola marcando os ritmos de xogo expansivo a momento de concentración e volta a calma, sempre nos asombra a atención que observamos nos nenos e nenas, por iso hoxe queremos compartir con vós un artigo sobre a importancia das rimas e os xogos de dedos como base fundamental da expresión oral na etapa 3-6: https://www.tamarachubarovsky.com/2017/12/08/rimas-y-juegos-de-dedos-su-significado-para-el-desarrollo-infantil/

Significado de las Rimas con Movimiento en el desarrollo infantil

Las rimas y juegos infantiles son y siempre fueron una fuente de alegría, diversión y encuentro entre adultos y niños. Lo que nuestros ancestros sabían intuitivamente y lo que Rudolf Steiner a través de sus investigaciones científico-espirituales descubrió, hoy se ve constatado por las más modernas corrientes de la neuroeducación: Las rimas y juegos infantiles de movimiento promueven el desarrollo físico y sensorial, el lenguaje y la comunicación, la capacidad de atención, concentración, memoria, imitación. En definitiva, promueven aquellas facultades imprescindibles para el aprendizaje cognitivo  y para el despliegue de la vida afectiva.

Si a las enormes virtudes del control del movimiento, sumamos las virtudes de un lenguaje correcto en el más amplio sentido de la palabra, entonces vemos que las Rimas con Movimiento, ya sean de juegos de dedos o de todo el cuerpo, constituyen una verdadera joya y regalo para el desarrollo infantil, ya que además de estimular el lenguaje y el movimiento, por su carácter lúdico, alegre y rítmico-sonoro, respetan la integridad del niño: no aceleran el proceso intelectual, le permiten ser niño, divertirse y jugar.

Para los niños,  movimiento y lenguaje son una unidad inseparable. El lenguaje alegre y rítmico es el que impulsa el movimiento adecuado, así como el movimiento preciso y controlado impulsa la correcta fonación de los sonidos.

Las Rimas con Movimiento de Tamara Chubarovsky  mantienen esta unidad entre imagen, gesto y sonido. Esta concordancia entre  lenguaje, contenido y movimiento;  sentimiento, pensamiento y acción, ofrece además a los niños, sentido de unidad, seguridad, confianza y serenidad.

Rudolf Steiner explicaba como los juegos de dedos y otras tareas que fomentan su destreza, como las manualidades,  impulsan el desarrollo del cerebro y más tarde,  la capacidad de pensar. El neurólogo profesor de la Universidad de Helsinski, Matti Bergstrom lo define de esta manera: “El cerebro descubre lo que los dedos exploran. Si no usamos nuestros dedos, si durante la infancia nos convertimos en “ciegos de los dedos”, la rica red de nervios empobrece, lo que representa una pérdida enorme para el cerebro y merma el desarrollo global del individuo. Si descuidamos el desarrollo y educación de los dedos de nuestros niños y la capacidad formadora creativa de los músculos de las manos, lo que descuidamos es el desarrollo de su comprensión de la unidad de las cosas, mermamos sus capacidades creativas y éticas. Los que crearon nuestras viejas tradiciones siempre comprendieron esto. Pero hoy, la civilización occidental, obsesionada por la información que supervalora la ciencia e infravalora lo que verdaderamente tiene valor lo ha olvidado todo. Sufrimos un “daño de valores”.

El pedagogo Christofer Clauder, lo expresa así: “El desarrollo de las habilidades de coordinación matemática surge de las habilidades prácticas de coordinación motora, así como la habilidad verbal surge de recitar poemas rítmicos, elegidos cuidadosamente por su contenido lingüístico, lo que refuerza los sonidos y especialmente el reconocimiento de las sílabas, una importante condición previa”.

En los niños pequeños el movimiento y el sonido interactúan constantemente. La neurología y los neurolingüísticos actuales han descubierto que los niños que no pueden realizar ciertos movimientos, tampoco pueden producir ciertos sonidos, corroborando así la relación entre desarrollo del movimiento y desarrollo del lenguaje de la que ya hablaba Rudolf Steiner hace 100 años. “La logopedia de la primera infancia es la motricidad fina, el movimiento ágil y coordinado de los dedos. El movimiento de dedos ayuda a adquirir una correcta articulación y a su vez, una articulación buena y clara promueve un pensamiento claro.”

Sally Goddard, describe como en los bebés  existe un movimiento reflejo de mano y boca, el reflejo Palmar, similar al de los cachorros de gato al mamar. Este reflejo se inhibe, cuando el niño adquiere el movimiento de pinza, el diferenciado e independiente movimiento de cada dedo. Si este reflejo permanece, se verá afectada tanto la motricidad como la articulación, que serán deficientes. Habrá un déficit en la movilidad y tono muscular de los labios. Por otro lado, por Rudolf  Steiner sabemos que el movimiento consciente de la punta de los dedos, ayuda a formar los sonidos labiales /m/, /b/ y /p/, sonidos que a su vez ayudan a controlar el cierre de la boca, fundamental para la percepción de uno mismo, para una buena articulación y para una saludable respiración nasal.

En resumidas cuentas, facilitar las actividades musicales (*) y de movimiento durante los años preescolares del niño, pondrá los fundamentos de un desarrollo sano, que tendrá ramificaciones en todos los ámbitos de su vida.

(*)En las Rimas con Movimiento se resalta el elemento musical del lenguaje: el ritmo, melodía de la frase y  sonoridad de los fonemas, por eso los niños las perciben también como música y te dicen “cántalas otra vez”.

Distribuir contido