Nesta materia traballaremos:

 • Razonamento lóxico-matemática
 • Conceptos espaciais, de tamaño, temporais
 • Iniciación a comprensión matemática
 • Iniciación a sumas e restas sin levar
 • Resover sencillos problemas de sumas e restas
 • Relacións
 • Clasificacións
 • Series numéricas crecentes e decrecentes
 • Anterior e posterior
 • Completar series
 • A unidade e a decena

Nesta materia traballarase:

 • Sonidos, identificación dos mesmos e grafías
 • Iniciación a lectura compresiva
 • Iniciación a escritura
 • Iniciación as descripcións
 • Sílaba e palabra
 • Formación de pequena frases
 • Estructuras gramaticais sencillas
 • Clases de palabras
 • Literatura de tradicion popular

Os contidos a traballar nesta materia son os mesmos que en galego pero en LENGUA CASTELLANA

Tanto nunha lingua como na outra non debemos esquecernos da expresión oral e escrita


Co traballo nesta materia a alumnado debe adquirir capacidades, coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para comprender a realidade do mundo no que vive, experiencias individuais ou colectivas pasadas e presentes e o espacio no que se desarrolla a vida en sociedade.

Ademáis deben coñecer o patrimonio cultural, a diversidade lingüística e desarrollar cara a mesma unha actitude de respeto e interés así como respetar e apreciar peculiaridades e riqueza cultural


O longo deste curso preténdese adquirir capacidades, coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para entender, comprender o mundo natudral onde vivimos.

Ademáis deben coñecer todos os recursos naturais que o propio entorno  nos ofrece desenvolvendo actitudes de respeto e interés cara o mesmo así como respetar e apreciar as peculiaridades e riquezas naturais