Esquema de tema

 • Tema 1

  Pendentes do departamento de Xeografía e Historia

  QUE CONTIDOS SE VAN AVALIAR:

  A asignatura completa segundo consta na programación da aula depositada na Xefatura de Estudios e publicitada na páxina web do centro

  ¿QUE RECURSOS SE VAN UTILIZAR?:

  Duas ou tres probas por concretar datas, un aproximadamente en Novembro outra en Xaneiro outro en Maio

  No caso de que os alumnos teñan dúbidas xa saben que poden localizar á Xefa do Departamento os mercores e venres no recreo na biblioteca para solventar as dudas que se presentes, tanto metodolóxicas como de contido.

  ¿COMO E CANDO SE AVALÍA?:

  Se avaliaran todas a s probas de 0 a 10 seguindo os criterios de avaliación da programación vixente para o curso

  Boletín de exercicios ou traballo individual segundo o perfil do alumno

  Os/O exames por concretar datas faranse antes de maio e suporán o 50% da nota, as probas e traballos o outro 50%

  O aprobado se acadará se o alumno, segundo as porcentaxes arriba indicados acada de nota media o 5

  ¿COMO E CANDO SE COMUNICA AOS PAIS/NAIS/TITORES?:

  Hora de visita Martes de10:20 a 11:10 previa cita

  Correo electrónico mdiaz@cpisansadurnino.com ou ben martadiaz@edu.xunta.es

  • Tema 2

   Pendentes de Xeografía e Historia  3º ESO

  • Tema 3

   PENDENTES DE XEOGRAFIA E HISTORIA DE 2º ESO

   Beletín octubro-Novembro

   1.- A SOCIEDADE FEUDAL. A ARTE ROMÁNICA (Tema 6)

   a.- Deberes do señor e deberes do vasalo: Explicaos

   b.- ¿Que grupos había na sociedade estamental feudal?. Explica que xente estaba en cada grupo e os seus deberes

   c.- Os mosteiros, as súas partes.. ¿Que traballos realizaban os monxes?.

   d.- Fai o comentario das Cruzadas e as ordenes militares

   e.- A Arte Románico: Características en Pintura, escultura e Arquitectura


   2.- CIDADES E REINOS MEDIEVAIS. O GÓTICO (Tema 7)

   a.- Partes dunha cidade medieval. Explicaas

   b.- Que eran os gremios. Categorías dentro do gremio

   c.-Factores que favoreceron o desenvolvemento e fortalecemento das monarquías. Os parlamentos

   d.- A Peste Negra. , consecuencias

   e.- A arte gótica. Características en pintura, escultura e arquitectura

   • Tema 4

    • Tema 5

     • Tema 6

      • Tema 7

       • Tema 8

        • Tema 9

         • Tema 10