Desenrolo do material, tanto teórico como práctico, da asignatura de Educación Física de 4º de Ensinanza Secundaria Obrigatoria.