Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto, a través dunha aproximación ao repertorio orquestral.

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto, a través dunha aproximación ao repertorio orquestral para banda.

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto.

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música. Desenvolvemento da capacidade para a autopromoción profesional e a inserción laboral, actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos coñecementos básicos no terreo da informática musical
Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos coñecementos básicos no terreo da informática musical

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías, e máis concretamente da edición e secuenciación dixital, no ámbito da composición


Neste curso estudarase os coñecementos básicos de xeración de son, manipulación e síntese, e tratamento compositivo.

Redución ao teclado de partituras de distintas formacións vocais e instrumentais de dificultade progresiva, análise de elementos musicais incluídos na partitura e aplicación ao teclado.

Desenvolvemento das habilidades harmónico-contrapuntísticas e adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación, reflexión e documentación musicais. Asimilación das principais teorías da organización musical. Realización de traballos estilísticos e libres. Práctica instrumental. Estudo do repertorio no contexto estilístico.

Estudo da análise musical do barroco e o clasicismo. Coñecemento dos recursos técnicos que permitan ao alumnado acometer de forma eficiente o estudo e profundización en partituras destes períodos históricos e, ademais, por extensión, empregar as mesmas técnicas para abordar o estudo de obras doutras épocas.

Estudo da análise musical do barroco e o clasicismo. Coñecemento dos recursos técnicos que permitan ao alumnado acometer de forma eficiente o estudo e profundización en partituras destes períodos históricos e, ademais, por extensión, empregar as mesmas técnicas para abordar o estudo de obras doutras épocas.

Estudo da harmonía do período da "práctica común" e a súa aplicación á escritura a catro voces. Introdución ao contrapunto bachiano e á imitación mediante a creación de pequenas formas como o canon ou a invención aplicados á elaboración de corais bachianos e á harmonización de baixos- tiples. Aproximación ás pequenas formas para piano e as texturas básicas nos tipos de acompañamento pianístico.

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permita ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permita ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical.

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical.

Adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Estudo do repertorio e do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da escoita, da memoria e da intelixencia musical. Práctica escrita e instrumental dos diferentes elementos e procedementos harmónicos e contrapuntísticos propios dos distintos períodos da historia da música.

Optativa L. T. Música Contemporánea

 

Desenvolvemento dunha escoita consciente, na que a aplicación do coñecemento da linguaxe musical encamiñará o alumnado, en contextos sonoros diversos, a unha representación interna dos distintos elementos estruturais que interveñen nunha composición musical. Desenvolvemento das capacidades de expresión vocal

Desenvolvemento dunha escoita consciente, na que a aplicación do coñecemento da linguaxe musical encamiñará o alumnado, en contextos sonoros diversos, a unha representación interna dos distintos elementos estruturais que interveñen nunha composición musical. Desenvolvemento das capacidades de expresión vocal

Desenvolvemento de capacidades que permitan a práctica da improvisación nun instrumento polifónico a través do coñecemento dos elementos e procedementos construtivos. Principios básicos do acompañamento nos diferentes estilos e en diferentes formacións instrumentais. Práctica do baixo cifrado.

Estudo das partes do instrumento. Hábitos de conservación e mantemento. Solución de problemas mecánicos. Entoación de plectros, cambios de cordas. Afinación e elección do temperamento segundo o repertorio a interpretar.

Interpretación Histórica ao Clave

Técnicas de Control Emocional e Corporal
Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Técnicas de Control Emocional e Corporal
Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.
Evolución do Repertorio - Patricia Rejas
Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuais.
En este curso se profundiza en las características constructivas de los primeros pianos, hasta principios del siglo XIX y en su técnica interpretativa.

O plan contable. Aplicación da contabilidade analítica, discriminación dos instrumentos de financiamento e ordenación de balances e contas, resultados, xestión de plans de tesouraría, cálculo de desviacións, compatibilidade analítica e instrumentos de financiamento.

Análise e interpretación de estados financeiros do sector artístico. Compravenda de servizos. Formas de contratación laboral e mercantil. Xestión de dereitos e de seguros. Xestión fiscal de IVE, IRPF e seguridade social. Elaboración e xestión de balances e contas de resultados

Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos dunha lingua estranxeira (inglés ou francés), que permita a comprensión do idioma e facilite, así mesmo, a comunicación na promoción e comercialización de artistas e nas técnicas de venda.

Coñecemento dos elementos que interveñen na produción artística, das estruturais e tendencias socioculturais actuais aplicadas á produción musical e os seus mecanismos e estratexias promocionais e específicas. Criterios de programación cultural.

Coñecemento da teoría e práctica do patrocinio privado e público e das súas características e diferenzas, dos diferentes programas de soporte cultural das administracións e institucións e das diferentes formas de rendibilidade do patrocinio privado, así como dos seus mecanismos de acceso.

Estratexias de promoción de artistas. Técnicas de venda. Principais axentes a nivel nacional e internacional. Estratexias, promoción, difusión e comercialización de produtos e servizos. Marketing en empresas e institucións do ámbito cultural. Emprego da tecnoloxía e as telecomunicacións en relación coa música, aprendizaxe, creación e difusión.

Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Repertorio Orquestral Trompa

Curso de Historia de los Instrumentos, materia principal TROMBÓN