O plan contable. Aplicación da contabilidade analítica, discriminación dos instrumentos de financiamento e ordenación de balances e contas, resultados, xestión de plans de tesouraría, cálculo de desviacións, compatibilidade analítica e instrumentos de financiamento.