Información e orientación profesional

OFERTA DE EMPREGO: CHAPA E PINTURA

Empresa: Grúas Rubio

Localidade: Caldas de Reis

Requisitos: técnico/a en Carrozaria.

Preferente da zona de Caldas e arredores.

Descrición: mantemento de ferramentas e maquinaria. Formación ou disposición para formarse no traballo con plásticos e fibras.

Condicións: horario laboral de mañá e tarde.

Contacto: enviar CV a comercial@gruasrubio.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

BOLSAS DO MECD PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS: CICLOS MEDIOS, SUPERIORES E FP BÁSICA

Está aberto o prazo de solicitude das bolsas xerais do Ministerio de Educación para estudos postobrigarios no curso 2017-18.

Poderá solicitala o alumnado de ciclos medios, superiores e FP Básica.

Prazo de presentación: do 11 de agosto ao 3 de outubro de 2017.

A solicitude presentase mediante formulario on-line

Máis información http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

 

OFERTA DE EMPREGO: PINTOR DE VEHÍCULOS

Empresa: Carrocerias Dafer SA.

Actividade: fabricación e reparación de furgóns frigoríficos e paquetería, isotermización de furgonetas.

Localidade: Ponteareas

Requisitos: Ciclo Medio de Carrozaría vehículo propio, traballo en equipo, iniciativa e valorable coñecementos en traballos con poliéster.

Condicións:  horario laboral: 6:45 – 15:00, traballos a realizar nas instalacións de Carrocerías Dafer SA en Ponteareas, contrato temporal con posibilidade de conversión a indefinido, categoría peón, convenio metal

Contacto: enviar CV a administracion@dafer.com

ADMISIÓN E MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS DE FP. CURSO 2017-18

O prazo de presentación de solicitudes de admisión a  ciclos estará aberto desde o 26 de xuño ao 4 de xullo, ata as 13:00 h.

Toda a información sobre admisión pode consultarse na páxina web da Consellería de Educación.

Calendario de admisión e matrícula

O calendario de matrícula para o alumnado do Centro pode consultarse no arquivo adxunto.

Oferta educativa no CIFP A Xunqueira 2017-18

 

Réxime ordinario

Réxime persoas adultas

Presencial

Distancia

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Electricidade e electrónica

CM Instalación de telecomunicacións

CS Mantemento electrónico.

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

 

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

 

 

Madeira, moble e cortiza

CM Carpintaria e moble

CM Instalación e amoblamento

CS Deseño e amoblamento

ZM Instalación e amoblamento

 

 

 

Servizos socioculturais e á comunidade

CM Atención a persoas en situación de dependencia

CS Educación infantil

CS Integración social

CS Promoción de igualdade de xénero

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

 

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

CS Educación infantil

Transporte e mantemento de vehículos

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

CM Carrozaría

 

 

ZS Automoción

 

 

Lémbrase ao alumnado de ciclos de réxime modular (presencial e distancia) que cada curso deben presentar solicitude de admisión.

AVISO RÉXIME MODULAR PRESENCIAL. Neste réxime a asistencia á clase é obrigatoria, polo que a matrícula realizarase en módulos cunha compatibilidade horaria do 90%. Para poder garantir esta compatibilidade horaria, é necesario consultar o horario establecido polo Centro educativo para cada Ciclo Formativo (ver documentos adxuntos co horario de cada un dos ciclos ofertados no réxime para persoas adultas presencial)

ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE. CURSO 2017-18

O prazo de solicitude de admisión ao Sistema Universitario de Galicia está aberto ata o 3 de xullo, ás 14:00 h.

Documentación necesaria para a admisión:

  • Fotocopia de DNI, NIE ou pasaporte (estranxeiros)

         Os/as titulados/as de FP, agás os que se presentasen á parte voluntaria da ABAU na convocatoria ordinaria de 2017:

  • Certificación expedida polo Centro das cualificacións obtidas no ciclo (solicitar na Secretaría do CIFP)
  • Acreditación de ter aboadas as taxas para a expedición do título (solicitar impreso na Secretaría do CIFP)
  • De ser o caso, documento acreditativo das cualificacións das materias da fase específica da PAU 2016

A presentación da solicitude e documentación pode facerse en calquera LERD do SUG. En Pontevedra está ubicado no Campus de A Xunqueira, edificio de Forestais.

Máis información na páxina da ciug (admisión, matrícula, titulacións do SUG, notas de corte, …) e no portal de FP (catálogo de validacións desde ciclos a estudos universitarios)

MATRÍCULA NA ABAU

O prazo de matrícula na Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) na convocatoria ordinaria de Xuño de 2017 está aberto desde o 12 ata 0 26 de maio de 2017.

O lugar de matrícula é o LERD de cada campus en horario de 9:00 a 14.00 h.

Lémbrase que o alumnado de FP que está actualmente realizando a FCT pode presentarse á parte voluntaria da ABAU para mellorar a súa nota de acceso (NAU=NMTS). Deben presentar unha certificación académica provisonal.

As ponderacións que se van aplicar na parte voluntaria son as aprobadas polo SUG para o curso 17-18.

O alumnado que obtivese o título de Bacharelato no curso 2015-16 que non se presentase ou non superarse a PAU 2016 poderá acceder á universidade sen o requisito de superar a ABAU, pero podo presentarse voluntariamente as dúas partes ou soamente a unha (obrigatoria ou voluntaria). As ponderacións a aplicar serán as aprobadas para o curso 2017 -18.

Máis información: http://ciug.gal/

 

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A MANTEMENTO

Localidade: Polígono Industrial Vilapouca (Forcarei)

Empresa: ABCR Labs

Vacantes: 1

Descrición: Técnico/a de mantemento para realizar funcións de:

- Traballos de electromecánica

- Coñecemento e deseño de planos eléctricos

- PLC´s

- Revisión e mantemento de equipamento industrial (eléctrico e mecánico)

Requisitos:

Titulacións requeridas:

-Técnico superior en mantemento electrónico.

-Técnico superior en mecatrónica industrial

-Técnico en instalacións eléctricas e automáticas

- Profesional básico en electricidade e electrónica

Valorable: coñecementos en soldadura e e lectura de planos, coñecementos de inglés, proximidade ao centro de traballo, carné de de conducir, vehículo propio.

Condicións:

No caso de recén titulados/as sin experiencia: bolsa FEUGA, transformable a contrato

No caso de contar con experiencia: contrato temporal por 3 meses e posibilidade de transformación a indefinido ao cabo dun ano de experiencia favorable para o desenvolvemento das funcións do posto de traballo.

Contacto: interesados/as enviar CV a n.dios@abcrlabs.es

Concurso Eduemprende Idea 2017

A Consellería de Educación convoca o Concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de FP.

Comprende 2 modalidades: A para Grao Superior e B para Grao Medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 18 de maio.

Máis información no portal de FP e no Centro (titores do viveiro de empresa)

OFERTA DE EMPREGO: ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA NO DOMICILIO

Empresa: ATENDO CALIDADE SL

Localidade: O Grove

Descrición: persoa para atención a persoas en situación de dependencia no domicilio.

Requisitos: técnico/a en Atención a persoas en situación de dependencia ou Certicificado de profesionalidade de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

                 Carné de conducir e vehículo propio.

Contacto: enviar CV a tsogrove@atendo.es

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira.

CHARLA EMPRENDEMENTO

Distribuir contido