Transporte e mto de vehículos

MEMBROS DO DEPARTAMENTO

 

 

PROFESORADO ADSCRITO AO DEPARTAMENTO DE MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

 

ANSEDES DOMÍNGUEZ, FRANCISCO

DACOSTA GARCÍA, FERNANDO

GONZÁLEZ ENTENZA, JOSÉ LUIS

IBÁÑEZ GARCÍA, ALBERTO

LOZANO BEN, ANTONIO

MARTÍNEZ RIBADAVIA, CARLOS

MUJICO MARTÍNEZ, JESÚS

PRADO SANTAMARÍA, FERNANDO

RIVERO FUENTES, EMILIANO

RIOBÓ CARBALLO, IVÁN

RODRÍGUEZ PESQUEIRA, ALBERTO

SÁNCHEZ MARTÍN, VICENTE

SANCHEZ RODRÍGUEZ, ESTEBAN

PRÁCTICAS NO LABORALES para TITULADOS CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS. PORRIÑO. FECHA LÍMITE: 20 MARZO

El Grupo Levantina oferta 1 plaza para ocuparse del Mantenimiento Industrial en sus instalaciones de Porriño.

Se trata de Prácticas NO laborales retribuidas (+- 750 €/mensuales netos).

Duración: 6 meses prorrogables en 3 meses más. Inicio: Abril 2015.

Jornada: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y 15:30 a 18:30 h (jornada completa)

REQUISITOS:

DOCUMENTACIÓN a presentar:

1. Tener entre 18 y 24 años.

1. Fotocopia DNI

2. Titulación en Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

2. Fotocopia del Título de la formación académica

3. Carecer de experiencia laboral (con contrato) relacionada con la titulación.

3. Fotocopia del documento que acredite estar en situación de desempleo (DARDE)

4. Estar inscrito como desempleado.

4. Solicitud (se adjunta el documento que hay que cumplimentar)

 

5. Curriculum vitae (se adjunta un modelo y las instrucciones para cubrirlo)

  ENVIAR esta documentación A: rrhh.galicia@levantina.es
FECHA LÍMITE para presentar las solicitudes: 20 de MARZO 2015, a las 14:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

Para más información dirigirse a fundacion@levantina.es indicando en asunto: "Solicitud plaza Plan Profesional: Experiencia Laboral"

 

PSA CITRÖEN PEUGEOT: Actividade de orientación profesional

 

 

O día 25 de maio, Pedro Feijoó Gómez, responsable de contratación (R.R.H.H) de PSA Citröen Peugeot, do centro de Vigo impartiu unha charla organizada, a través do profesor José Luís González Entenza e drixida ao alumnado das familias de Electrónica e Transporte e mantemento de vehículos.No ano 1978 a Peugeot e Citröen forman a PSA .Estas marcas comparten as fábricas, é decir a industrialización. As fábricas se dimensionaron en función da plataforma (tamano do vehículo).O centro de Vigo é unha plataforma 2, é decir fabrica monovolúmenes e furgonetas C4 Picasso de 7 e 5 prazas,a Berlingo, e a Partner).Conta cunha plantilla de 198.200 traballadores e a cifra de negocios é de 56.061 millóns de euros.Son os segundos constructores de vehículos de Europa.Distribúen en todo o mundo .Vigo foi a 3ª no nivel de producción anual.

O centro de Vigo inagurouse no ano 1958 nun pequeno almacén do porto de Vigo.O primer vehículo fabricado foi a furgoneta AZU. Actualmente está no polígono de Balaídos.Este ano fabricáronse 1700 vehículos entre eles, o lexendario 2CV.

A fábrica ten un 85% de grao de automatización.O 90% da producción se exporta.Entre seus proxectos está a creación dunha furgoneta eléctrica e un proxecto en China.

Os alumnos poideron preguntar cuestións relativas á empresa e a súa producción.


PROGRAMA DE BECAS DE F.P:BPFP

A Consellería de Cultura, Educación e O.U e FEUGA (Fundación Empresa  Universidade Galega)poñen en marcha un Programa de Becas de Formación Profesional  para que recién titulados poidan realizar prácticas formativas en empresas de xeito que se facilite seu acceso ao mercado laboral.O programa está orientado a titulados de grao medio ou superior . Os solicitantes precisan estar inscritos no Servizo Público de Empleo, ser menores de 30 anos, ter cursado estudos en algún dos centros de FP públicos galegos e ter finalizado nos derradeiros 3 anos e non ter desempeñado ningún traballo remunerado relacioado coa súa titulación.A obtención da beca da dereito a percibir a asignación económica coa que está dotada.Dita asignación está orientada a posibilitar o estudo e formación do becario. O PBFP ten natureza extralaboral.Durante o periodo de formación os becarios deberán atender as orientacións que lle formulen os titores designados.As becas terán unha duración mínima de 2 meses e máxima de 12 meses.Os becarios serán incluídos no Réxime Xeral da Seguridade.A asignación económica mínima é de 500 euros brutos por cada mes (xornada completa) e contarán cun seguro de accidentes , suscrito por FEUGA.Co fin de completar a súa formación os becarios poderán realizar nos primeiros meses da beca, o Programa Despega de Entrenamento Profesional e Desenvolvemento Persoal , que consta de 53 horas de formación teórica ou lectiva on line.


Sobre as cantidades a percibir polo becario FEUGA, practicará as retencións tributarias esixibles.


O disfrute da beca é incompatible coa percepción do becario de calquera retribución derivada da realización de traballo pola súa parte, xa sexa por conta propia ou allea, cobro de prestacións ou outras becas.


As solicitudes poderán ser formuladas en FEUGA ou a través do Servizo Público de Emprego de Galicia, facendo constar que desexa acceder o PBFP de FEUGA. para a selección poderá realizarse unhas probas de aptitud e de competencias así como unha entrevista.


www.feuga.es


Feuga Vigo


Área Comercial -Local A9.Campus Universitario Lagoas-Marcosende.Vigo.


Teléfono: 986812665


PRACTICAS PROFESIONAIS PARA TITULADOS DE F.P DE GRAO SUPERIOR.PROGRAMA PASARELA.

ENTIDADE: Fundación Universidade Empresa,Universidade Rey Juan Carlos.


Requisistos: Titulación obtida 5 anos anteriores, non ter experiencia laboral relacioada.Menores de 30 anos.


Prazo: Aberto todo o ano.


Descrición: 12 meses de práticas remuneradas en empresa, 700 euros/mes a xornada completa + 80 horas de formación presencial e a distancia.


www.fue.es


 

II CAMPIONATO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, GALICIASKILLS 2012

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o II Campionato Galego de Formación Profesional, Galiciaskills 2012, tras o éxito conseguido na primeira edición e referendado polos nosos competidores no campionato estatal SpainSkills 2011, no que se conseguiron dez medallas. Organizado pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, e enmarcado en Spainskills e na organización internacional Worldskills, Galiciaskills 2012 pretende darlle unha maior proxección e difusión á formación profesional que se imparte na nosa comunidade autónoma.


Este é un campionato eminentemente práctico e consistirá no desenvolvemento de 20 competicións relacionadas coas distintas especialidades da formación profesional, nas que os participantes medirán as súas destrezas e demostrarán as súas capacidades na realización das correspondentes probas. As 20 competicións celebraranse ao longo do mes de outubro de 2012.


Galiciaskills ten como obxectivos: 


·         A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional que se imparten nos centros da nosa comunidade autónoma. 


·         Motivar o alumnado para a mellora da calidade da FP. 


·         Recoñecer e estimular o labor do profesorado. 


·         Potenciar as relacións dos centros nos que se imparten ciclos formativos coas empresas dos sectores correspondentes. 


·         Seleccionar o equipo galego que nos represente na Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013.


 Destinatarios


·         Os competidores serán alumnos matriculados en ciclos formativos que voluntariamente queiran participar, e terán unha idade máxima de 21 anos cumpridos durante o ano 2012.


·         Cada centro poderá presentar a este campionato un competidor por skill, coa excepción do skill de xardinaría paisaxística, no que participarán dous alumnos por centro. Será o centro quen determine o sistema de selección dos seus competidores.


·         Ao competidor acompañarao un profesor do centro, que actuará como o seu titor e que se encargará da súa preparación para a competición. Non poderá existir ningún tipo de contacto nin intercambio de información durante a realización das probas entre o competidor e o seu titor.


·         Deberá haber un compromiso do centro e do titor para preparar e formar o alumno gañador de cara á súa participación no campionato estatal da formación profesional SpainSkills, que se celebrará do 28 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2013, conforme as directrices técnicas dese campionato.


 Skills en competición


Os skills son as especialidades ou profesións nas que vai haber competición e que se corresponden cun ciclo formativo (ou con máis) das familias profesionais. A duración de cada competición estará entre media e unha xornada, segundo as características das probas que se teñan que desenvolver.


Estas competicións levaranse a cabo tomando como referencia as descricións técnicas e as probas de referencia que se van utilizar en SpainSkills 2013. Entanto que non estean elaboradas as descricións técnicas de cada skill para a competición de GaliciaSkills 2012, como información utilizaranse as descricións técnicas da edición de Spainskills 2011 (premer no nome de cada skill para obter esta información).


A continuación relación de skills nos que haberá competición e centros educativos nos que se desenvolverá cada unha delas. 
 

 


Skill


Sede da competición


 


 


06


Torneado


IES Politécnico de Vigo


 


 


 


07


Fresado


IES Politécnico de Vigo


 


 


 


12


Solado e alicatado


CIFP Porta da Auga 


 


 


 


13


Reparación de carrozarias de vehículos


CIFP Ferrolterra


 


 


 


16


Electrónica


CIFP Politécnico de Santiago


 


 


 


17


Deseño web


pendente de determinar


 


 


 


19


Control industrial


IES Urbano Lugrís


 


 


 


24


Ebanistaría


CIFP A Xunqueira


 


 


 


25


Carpintaría


CIFP A Xunqueira


 


 


 


29


Perrucaría


CIFP Someso


 


 


 


30


Coidados de beleza


IES de Teis


 


 


 


31


Tecnoloxía da moda


CIFP Paseo das Pontes


 


 


 


32


Pastelaría


CIFP Compostela


 


 


 


33


Tecnoloxía do automobil


CIFP Ferrolterra


 


 


 


34


Cociña


CIFP Paseo das Pontes


 


 


 


35


Servizo de restaurante


CIFP Compostela


 


 


 


36


Pintura de vehículos


CIFP Ferrolterra


 


 


 


37


Xardinaria paisaxística


CIFP A Granxa


 


 


 


39


TI PC Soporte de rede


San Clemente


 


 


 


40


Deseño gráfico


IES Leixa


 


 


 


 Participación


Os centros que queiran presentar competidor a calquera dos skills arriba relacionados deberán facer efectiva a súa participación en GaliciaSkills 2012 cubrindo a seguinte solicitude de inscrición:


Solicitude de inscrición


Esta deberá remitirse, entre o día 1 de febreiro e o día 31 de marzo de 2012, ao seguinte enderezo de correo electrónico sxopre@edu.xunta.es 


Comité organizador


O comité organizador está constituído por persoal da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e representantes das empresas patrocinadoras, naqueles skills en que se conte coa súa colaboración.


Xurado


Para cada skill haberá un xurado responsable da avaliación dos participantes, que será nomeado pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Estará composto por profesorado de formación profesional das especialidades correspondentes e profesionais recoñecidos do sector. A súa decisión será inapelable.


Premios 


Haberá dous premios por cada skill. O alumnado gañador do primeiro premio en cada skill competirá representando a Galicia na Olimpíada de Formación Profesional, SpainSkills 2013, que se celebrará en Madrid do 28 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2013. Este alumnado, xunto con tres xefes de equipo (profesores titores), conformarán o equipo galego que representará a nosa comunidade autónoma en SpainSkills 2013.


Recoñecementos 


·         Alumnado: todos os participantes recibirán un diploma acreditativo de ter participado en GaliciaSkills 2012.


·         Profesorado: o profesorado que participe en Galiciaskills 2012 (expertos e titores) recibirá a correspondente certificación de participación na actividade de innovación educativa Galiciaskills 2012, cunha equivalencia de 15 horas de formación permanente do profesorado.


 Na convocatoria do 2010 obtiveron medalla de prata no skill nº 24 o alumno José Manuel Outeda Abilleira que tivo como titor a José Manuel Minguez Santos e no skill nº 25 tamén a medalla de prata en carpintaría foi para o  alumno Daniel Somoza López, que tivo como titor a Isidoro Dios Rodiño.


 

APRENDIZ TALLER MECÁNICO

Empresa: Oficina de emprego de Cambados


Localidade: Meis


Descrición: Búscase aprendiz para taller mecánico en Meis


Requisitos: Aprendiz de chapista-pintor de vehículos


Contacto: Oferta 12-2012-609


www.sanxenxo.es

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EFICIENTES

 No Diario Oficial de Galicia do 9 de decembro publícase a convocatoria de axudas para a adquisición de vehículos eficientes:


Vehículos turismos híbridos, sempre que teñan capacidade de tracción eléctrica ao 100%, mediante baterías e unhas emisións inferiores a 110 g de CO2/km.


Vehículos turismos de combustión directa de hidróxeno (admitindo neste caso os turismos bi ou multi-combustibles), ou de pilas de combustible no caso de que se empece coa súa comercialización.


Vehículos turismos bi ou multi-combustibles de gas natural ou gases licuados do petróleo que teñan unhas emisións inferiores a 140 g de CO2/km.Motocicletas híbridas con capacidade de tracción eléctrica 100%, cunha potencia maior de 4 kW, de hidróxeno ou pila de combustible.


O plan rematará o día 30 de outubro de 2012. Máis información no Inega, teléfono: 981 541 500 e en http://inega.es.


 
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DA ENTREGA DE PREMIOS GALICIA SKILLS

O día 13 a partires das 11:00 da mañá, poderedes seguir a entrega de premios GALICIA SKILLS (campionato galego de FP) nesta ligazón.

Tres alumnos do noso instituto que participaron neste campionato nas modalidades de mecánica do automóbil, carpintaría e ebanistería coñecerán si representan á Comunidade Galega nos campionatos nacionais:

Diego Martínez Martínez

José Manuel Outeda Abilleira

Daniel Somoza López

 

mira a entrega de premios en tv

 

Distribuir contido