Suxestións, Queixas ou Reclamacións.

O Centro Integrado de Formación Profesional A Xunqueira desexa coñecer o grao de satisfación dos nosos alumnos, poñendo á súa disposición as seguintes fontes de información:

- Suxestión: Idea dirixida á dirección do centro con ánimo constructivo para a súa mellora.

- Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do centro non ten contraídos compromisos debidos ao Sistema de Xestión de Calidade ou legais.

- Reclamación: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do centro ten contraídos compromisos polo Sistema de Xestión de Calidade ou legais que non foron cumpridos.

por favor, indique a Suxestión, Queixa ou Reclamación que desexa facer.

Indique a súa Suxestión, Queixa ou Reclamación.