Cursos AFD 2023

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE. Oferta de cursos AFD 2023

Volver á web (inicio)

ENAE0108 - Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Nº horas 618 Prácticas 120
Destinatarios/as: Orientado a persoas en situación de desemprego con Nivel de estudos mínimos de ESO Selección de candidatos (previsión) 16/02/2023
COMPETENCIA XERAL  Efectuar, baixo a supervisión, a montaxe, posta en servizo, operación e mantemento de instalcións solares fotovoltaicas coa calidade e seguridade requiridas e cumprindo a normativa vixente. Inicio do curso (previsión) 27/02/2023
Servizos produtivos:

Sitúase no setor enerxético, subsector de enerxías renovables, nas actividades produtivas en que se realiza a montaxe, a explotación e o mantemento de instalacións fotovoltaicas para a produción de enerxía eléctrica.

 • Curso onde aprenderás a montar instalacións de fotovoltaica.
 • Normativa actual sobre as Instalacións Fotovoltaicas conectadas a rede
 • Prácticas en empresas relacionadas co sector
Prácticas en empresas: 07/07/2023-20/07/2023
Máis infomración do curso:   Finalización do curso 27/07/2023


FMEC0108 - Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

Nº horas 608 Prácticas 80
Destinatarios/as: Orientado a persoas en situación de desemprego con Nivel de estudos mínimos de ESO Selección de candidatos (previsión) Por determinar
COMPETENCIA XERAL  Realizar operacións de elaboración, ensamble e montaxe de tubaxes, accesorios e elementos incorporados, así como operacións básicas de unión, seguindo os procedementos establecidos, interpretando planos e documentación técnica, atendendo e respectando en todo momento as normas de calidade, medio ambiente e prevención de riscos laborais. Inicio do curso (previsión) Por determinar
Servizos produtivos:

Desenvolve a súa actividade no sector da construción e reparación naval, industrias petroquímica e afíns, talleres metalúrxicos, talleres de caldeiraría, entre outros.

 • Tubeiros e tubeiras industriais da industria pesada
 • Caldeireiros/as-tubeiros/as (fabricacións de construcións metálicas)
 • Caldeireiros e caldeireiras navais
Prácticas en empresas: Por determinar
Finalización do curso Por determinar

 


IMAR0408 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

Nº horas 578 Prácticas 120
Destinatarios/as: Orientado a persoas en situación de desemprego con Nivel de estudos mínimos de ESO Selección de candidatos (previsión) 15/02/2023
COMPETENCIA XERAL  Realizar as operacións de montaxe, mantemento e reparación de instalacións de produción de calor e a súa transmisión por fluídos, de acordo con os procesos e plans de montaxe e mantemento, coa calidade requirida, cumprindo coa normativa e regulamentación vixente, en condicións de seguridade persoal e ambiental. Inicio do curso (previsión) 08/03/2023
Servizos produtivos:

Desenvolve o seu traballo en empresas, montaxe e/o mantemento de instalacións caloríficas para edificios, servizos, e procesos industriais continuos (excluído o sector eléctrico) e/o auxiliares á produción.

 • Instalador/a de conducións de calefacción e auga quente sanitaria
 • Mecánico ou mecánica reparador/a de calefaccións
 • Instalador/a de sistemas de enerxía solar térmica.
 • Instalador/a de enerxía solar por tubaxes.
 • Operador ou operadora de planta de ventilación e calefacción Instalador-montador de equipos de produción de calor.
 • Mantedor/a-reparador/a de equipos de produción de calor.
Prácticas en empresas: 04/09/2023  a 22/09/2023
Máis información: Finalización do curso 27/09/2023

 


MAMR0308 - Mecanización de madeira e derivados

Nº horas 538 Prácticas 120
Destinatarios/as: Orientado a persoas en situación de desemprego con Nivel de estudos mínimos de ESO Selección de candidatos (previsión) (contactar coa persoa coordinadora)
COMPETENCIA XERAL  Realizar a preparación e operación de máquinas e equipos de mecanizado para a fabricación de elementos de carpintería e moble, conseguindo a calidade requirida en condicións de saúde laboral. Inicio do curso (previsión) 20/03/2023
Servizos produtivos: Desenvolve a súa actividade profesional no taller de mecanizado de grandes, medianas e pequenas empresas, dedicadas á fabricación de mobiliario ou de elementos de carpintería.
 • Fabricación de mobles.
 • Fabricación de elementos de carpintería.

Prácticas en empresas:

do 04 de Xullo a 24 de Xullo(15 días)
Finalización do curso 28/07/2023

CIFP Valentín Paz Andrade. Telf.: 886 110 857

Last modified: Tuesday, 7 February 2023, 4:15 PM