COVID: MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS (COVID)

  • Se non estás vacinado/a, vacínate!! É a mellor medida para ti, e para os demais.
  • Realízate diariamente unha autoavaliación dos síntomas (ver test).
  • Mantén sempre unha distancia interpersoal de 1,2 m. (ou en todo caso por medio de barreiras físicas).
  • uso da máscara é obrigatoria en todo momento e en todos os sitios (trae outra de reserva).
  • Hixienizate as mans no acceso ao centro, nas entradas e nas saídas de clases ou talleres. Hixieniza tamén o teu posto de estudo/traballo. Recoméndase traer hidroxel para o teu uso individual.
  • Colabora coa ventilación aconsellable dos espazos.
  • Respecta as zonas e sentidos de circulación sinalados, os tempos e a orde nas entradas e saídas ao centro, recreo, talleres, aulas..., seguindo as indicacións do profesorado e mantendo a distancia de seguridade en todo instante.
  • Relaciónate con seguridade para ti e para os demais. Non participes na trasnmisión! 
  • Evita contactos estreitos que se teñan que considerar en caso dun diagnóstico confirmado, mantendo unha relación de seguridade con grupos estables no taller e recreos, e tamén fora do centro. 
Last modified: Thursday, 30 September 2021, 5:49 PM