try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Procedemento para as reclamacións das cualificacións finais nos centros

Normas xerais: Despois das aclaracións oportunas co profesor, se procede o alumno (nos casos de maiores de 18 anos) ou seu representante legal, pai/nai (nos casos de menores de 18 anos) poderán solicitar por escrito a revisión da cualificación no prazo de dous días lectivos a partir daquel en que se produciu a súa comunicación.

Debido as circunstancias extraordinarias que nos acompañan, o período de reclamacións serán os días 14 e 15 de abril ás 13 horas. Enviarase o modelo adxunto por correo electrónico ao cifp.granxa@edu.xunta.es

Adxúntase o modelo de solicitude