1. Os sistemas secuenciais programables constitúen a base sobre a que se programa a maioría dos sistemas de control industriais.