Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

O módulo profesional E.I.E contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial e cara ó autoemprego como cara á actitude intraemprendedora hacia asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

O módulo de Formación e Orientación Laboral (F.O.L.) ten como finalidade contribuir a proporcionar a preparación necesaria para a transición, inserción e adaptación á vida activa e profesional, de ahí a súa importancia e xustificación. Porén, contén a formación necesaria para que o alumno ou a alumna se poidan inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no seu sector.