O módulo de proxecto incluído no currículo deste ciclo formativo ten por finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se abordaron no resto dos módulos profesionais, xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial. Organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva. A atribución docente será a cargo do profesorado que imparta docencia no ciclo formativo.

Código: MP0554

Duración: 174 horas
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.


Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.