Documentos para a Xestión da Calidade 2023-24(v.9.04)

 Aquí podes atopar as orientacións e documentos para desenvolver o teu traballo no CIFP Ánxel Casal- Monte Alto. Para abrir os vídeos, premer co botón dereito na ligazón e seleccionar "Abrir ligazón nunha nova pestana". Actualización realizada o 9 de Xaneiro do 2024.

Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)

Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Realiza a 1ª avaliación
Cualificacións e proceso de avaliación
Segundo calendario 1ª avaliación
Acceso a XADE
Sinatura de actas
Xustifica a asistencia aos exames
Xustificarlle ao alumnado a asistencia a un exame
No momento da asistencia
Folla de xustificación

Xustifica a asistencia probas telemáticas
Xustificación para asinar dixitalmente polo profesorado.
Despois realización proba telemática
Xustificante asistencia proba telemática
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Realiza a 2ª avaliación
Cualificacións e proceso de avaliación
Segundo calendario 2ª avaliación
Acceso a XADE
Sinatura de actas
Planifica as recuperacións
Alumnado de 2º antes da FCT
Despois da avaliación
Informe individualizado de avaliación
Xustifica a asistencia aos exames
Xustificarlle ao alumnado a asistencia a un exame
No momento da asistencia
Folla de xustificación
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Fai o seguimento da programación
Realizar o seguimento da programación
Mensual
Plataforma de programacións
Seguimento (formato en papel)
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Rexistrar faltas no XADE
Semanal
Acceso a XADE
Vai enchendo o teu caderno de aula
Actividades, notas e outros datos
Semanal
Formato libre
Realiza a 3ª avaliación
Cualificacións e proceso de avaliación
Segundo calendario 3ª avaliación
Acceso a XADE
Sinatura de actas
Planifica as recuperacións
Alumnado con módulos pendentes
Despois da avaliación final
Informe individualizado de avaliación
Resolve as reclamacións
Atender ás reclamacións presentadas
Na avaliación final (no apartado de procedementos hai unha sección específica)

Informe de departamento (formato libre)
Realiza a memoria final de módulo
Entrega das memorias á titoría Video
Final de curso
Memoria final de módulo
Xustifica a asistencia aos exames
Xustificarlle ao alumnado a asistencia a un exame
No momento da asistencia
Folla de xustificación
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Elabora o Plan de acción titorial
Realizar o Plan de acción titorial
Elaboración durante todo o curso
Plan de acción titorial
Elabora o Libro da titoría
Realizar o Libro de titoría
Elaboración durante todo o curso
Libro da titoría
Realiza o acollemento do alumnado
Ensinar o centro ao novo alumnado
Na xornada de acollemento
Guía do alumnado Video
Orientacións para a Xornada de acollemento

Contido carpeta de acollemento

Xornada acollemento


Cuestionario inicial alumnado

Autorización de saída

Autorización menor de idade

Autorización uso de imaxe alumnado

Enquisa sobre o proceso de acollemento
Aos 15 días do inicio do curso
Enquisa acollemento
Xestiona as faltas do alumnado

Tramitar anulacións de matrícula
5 primeiros días do curso
Apercibimento de anulación de matrícula
8 primeiros días do curso
Comunicación de anulación de matrícula
Autoriza a saída de alumnado menor de idade en caso de ausencia do profesor ou profesora do grupo
Autorización de saída

Redactar a convocatoria e a acta
Redactar  actavideo

Realiza a reunión de seguimento

Facer seguimento do grupo e programacións Video
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Funcións da titoría

Orientacións das funcións da titoría dos diferentes cursos e modalidades

Explicación códigos dos grupos
Documento explicativo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a avaliación inicial
Recoller información e informar ao equipo Video
Despois de pechar a matrícula
Cuestionario de avaliación inicial
Folla de autorización de transmisión de datos ao equipo educativo
Acta de reunión
Folla de sinaturas

Anexo a acta de avaliación inicial ACNEAE
Fai a elección de delegado
Realizar a elección do delegado ou delegada
1ª quincena
Información sobre o proceso
Acta de elección
Leva o rexistro das faltas do alumnado.
Sacar informes predefinidos de apercibimento e comunicación  de PD en XADE.  Información  ao alumnado Abalar (ver titorial)
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10% .
Titorial comunicación a través de Abalar
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar  acta
Videotitorial. video

Redactar  acta
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar  acta
Videotitorial

Redactar  actavídeo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Organiza a 1ª avaliación
Presidir a sesión de avaliación
Segundo o calendario establecido
Acceso XADE
Actas da sesión de avaliación
Redactar  acta
Videotitorial

Redactar  actavídeo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Mide a satisfacción do alumnado
Pasar enquisas sobre a satisfacción do labor docente
Durante o mes de xaneiro conxuntamente coas de Actividades complementarias
Acceso a plataforma de enquisas
Avalía as actividades complementarias
Pasar enquisas sobre a satisfacción coas actividades complementarias
Durante o mes de xaneiro conxuntamente coas de Satisfacción do labor docente
Acceso a plataforma de enquisas
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar  acta
Videotitorial

Redactar  actavídeo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar  acta
Videotitorial

Redactar  actavídeo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Organiza a 2ª avaliación
Presidir a sesión de avaliación
Segundo o calendario establecido
Acceso XADE
Actas da sesión de avaliación
Redactar  acta
Videotitorial

Redactar  actavídeo
Planifica a recuperación do alumnado con módulos pendentes
Alumnado con módulos pendentes
Despois da avaliación final
Informe individualizado de avaliación
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar acta
Videotitorial

Redactar actavídeo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar acta
Videotitorial

Redactar actavídeo
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Leva o rexistro das faltas do alumnado
Controlar e xustificar faltas
Semanal
Acceso XADE
Dar as baixas de oficio
15 días seguidos / 25 días discontínuos
Apercibimento de baixa de oficio
Comunicación de baixa de oficio
Comunicar perda de avaliación contínua
Inasistencia inxustificaca do 6% e do 10%
Xade
Xade
Realiza a reunión de seguimento
Facer seguimento do grupo e programacións
Segundo o calendario establecido
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Redactar acta
Videotitorial

Redactar actavídeo
Organiza a 3ª avaliación
Presidir a sesión de avaliación
Segundo o calendario establecido
Acceso XADE
Actas da sesión de avaliación
Planifica a recuperación do alumnado con módulos pendentes

Alumnado con módulos pendentes
Despois da avaliación final
Informe individualizado de avaliación
Fai a memoria final de ciclo
Realizar a memoria final do ciclo
Ao remate do curso
Memoria final de ciclo do réxime ordinario
Memoria final de ciclo do réxime adultos/Dual
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Incorpora as novas empresas
Comunicar nova empresa
Antes do comenzo da FCT
Comunicación de nova empresa
Guía informativa FCT
Documento explicativo sobre a formación en centros de traballo

Guía FCT
Tramita as exencións
Tramitar e emitir informe
20 días antes do inicio
Proposta de exención da FCT
Acta de reunión

Folla de sinaturas

Organiza a reunión inicial
Informar ao alumnado e entregar cartafol
Antes do inicio da FCT
Acta de reunión inicial co alumnado
Folla de sinaturas do alumnado
Entrega a documentación: Compromiso de confidencialidade, Traballo con menores.
Asinar o anexo I da orde SSI/81/2017 sobre o compromiso de confidencialidade
Ao inicio da súa estancia no centro sanitario
Anexo I de compromiso do alumnado
Solicitude de certificación negativa do Rexistro central de delincuentes sexuais
O alumnado deberá solicitar a certificación para entregar na empresa
Xerencia territorial de xustiza da Coruña
Subdelegación do goberno na Coruña
Realiza o seguimento da FCT
Reunirse co alumnado
Cada 15 días durante a FCT
Acta de reunión quincenal co alumnado
Folla de sinaturas
Tarxeta de identificación para o alumnado nas empresas
 
Tarxetas
Póliza / Tramitar accidentes (2023-25)
Nos 5 días posteriores ao accidente
Datos do accidente
Visitar as empresas
Mínimo dúas veces durante a FCT
Anexo VI de xustificación de visita á empresa
Realizar o seguimento do alumnado e as visitas da FCTSeguimento FCT

Xustificar gastos de desprazamento
Ao remate da FCT
Xustificación de dietas e quilometraxe (pdf) (é necesario abrir o documento en Internet explorer ou descargalo na computadora)
Tramita as exclusións do módulo
Apercibir a exclusión da FCT
Ao 6% de faltas
Apercibimento de exclusión
Comunicar a exclusión da FCT
Ao 10% de faltas
Comunicación de exclusión
Solicitude de necesidades educativas das empresas

Artigo 11 do DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Documento de recollida de necesidades formativas

Mide a satisfacción do alumnado e das empresas
Pasar enquisa ao alumnado
Ao remate da FCT
Acceso a plataforma de enquisas
Pasar enquisa á empresa
Ao remate da FCT
Acceso a plataforma de enquisas
Realiza a avaliación
Avaliar módulo de FCT
Segundo o calendario establecido
Acceso ao XADE
Realizar a memoria de módulo de FCT
Realizar a memoria final da FCT
Ao remate de cada periodo con alumnado.
Memoria final módulo FCT
Fai o peche de carpetas

Pechar carpetas de FCT e entregar
Despois da avaliación
Rexistro de entrega de carpetas
Explicación códigos dos grupos
Documento explicativo
Normativa aplicable
Orde do 28 de febreiro de 2007
Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por losalumnos y residentes en Ciencias de la Salud.
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Planifica o inicio de curso
Elixir módulos

Na primeira reunión do curso

Proposta de elección de módulos (de cada persoa)

Proposta de elección de módulos (rexistro de todo o departamento)

Elixir horarios
A continuación do claustro de inicio de curso
Convocatoria de reunión
Folla de sinaturas
Xestiona as programacións dos módulos
Validar a programación dos módulos
15 de outubro
Acceso á plataforma de programacións
Organiza as actividades complementarias á formación
Recoller as propostas e aprobalas en reunión de departamento
15 de outubro
Proposta de actividades
Planifica a formación do profesorado
Recoller as necesidades formativas e envialas ao coordinador de formación
15 de outubro
Recollida de datos de necesidades formativas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Actividade
Descrición
Prazo
Documento
Realiza a reunión mensual
Realizar a reunión mensual do departamento
Durante o mes
Convocatoria de reunión
Acta de reunión
Folla de sinaturas
Elabora a memoria do departamento
Realizar e entregar a memoria do departamento
Ao remate do curso
Memoria de departamento
Controla a entrega de memorias
Controlar a entrega das memorias dos módulos
Ao remate do curso
Folla de control de entrega de memorias

Utilidade
Como facelo
Como imprimir na impresora multifunción da conserxería?
Titorial para imprimir na impresora multifunción da conserxería
Exemplos de rexistros de avaliación
Descrición
Documento
Webs con rexistros predefinidos
Páxina web con rúbricas predefinidas para a avaliación de diferentes cuestións e que permite deseñar outras novas
Rubistar
Explicación da creación de rúbricas para a avaliación dentro das aulas virtuais de Moodle
Moodle
Exemplos de procedementos para a avaliaición da práctica docente
Descrición
Documento
Emprego das enquisas sobre a satisfacción docente
Os resultados da enquisa pódense solicitar á xefatura de calidade ou á dirección
Enquisa de satisfacción para o alumnado
Emprego de grella de autoavaliación da propia práctica docente
Adaptada da propia enquisa que utiliza o alumnado
Grella de autoavaliación (pdf editable)
Emprego de grellas deseñadas especificamente para este fin
Adaptada da Guía para a reflexión e a avaliación da propia práctica docente
Grella de autoavaliación (pdf editable)
Realización de sesións de discusión co alumnado para recoller información
De non empregar rexistro escrito pódese facer unha discusión e anotar os resultados
Folla de rexistro da discusión (pdf editable)
Descrición
Documento
Cando se quere realizar unha práctica no obradoiro de calquera ciclo na que participe alumnado do propio ciclo ou persoas alleas ao ciclo e mesmo alleas ao centro, é necesario solicitar o seu consentimento para a realización desta práctica.
Consentimento cando se trata de menores
Consentimento cando se trata de persoas adultas
Descrición
Documento
Folla coa cabeceira do centro para empregar nos exames.
Folla de examen
Descrición
Documento
Como inserir un vídeo
Titorial. Inserir un vídeo na aula virtualvideo
Como subir un arquivo á aula virtual
Titorial. Subir un arquivo na aula virtualvideo
Creación de grupos na aula virtual
Titorial. Creación de grupos na aula virtualvídeo
Realización dunha videoconferencia na aula virtual
Titorial. Videoconferencia na aula virtual BBBvídeo
Como programar unha proba na aula virtual
Titorial. Programar unha proba na aula virtual. Parte 1. video
Titorial. Programar unha proba na aula virtual. Parte 2.  video

Utilidade 5

Utilidade 6

Utilidade 7

Procedemento
Descrición
Prazo
Documento
Proposta de actividade complementaria á formación (ACF)
Propor actividade complementaria
15 de outubro
Proposta de actividades complementarias
Actividades fora do centro e non planificadas a comezo de curso
Organizar actividade nova ou fora do centro
Con anterioridade á realización. Cubrir na Intranet do centro.
Ficha de actividade complementaria na intranet.
Folla de sinaturas do alumnado
Autorización de uso de imaxes para todo alumnado maior de 14 anos
Solicitar permiso de uso de imaxes
Comezo de curso
Autorización de uso de imaxes
Autorización de uso de imaxes do persoal do centro
Solicitar permiso ao profesorado ou ao persoal de administración e servizos para o uso da súa imaxe
Cando se vaia a realizar
Autorización do profesorado
Autorización de saída
Solicitar autorización de saída para os menores de idade. A familia pode indicar ás que autoriza e as que non. Os maiores de idade non teñen que cubrir ningunha autorización.
Comezo de curso
Autorización de saída
Valoración da saída
Recoller opinión do alumnado
Solicitude do Departamento de Calidade 1 vez ao curso para todas as ACF
Acceso á plataforma de enquisas
Información de interese
Protocolo de Protección de datos
Procedemento
Descrición
Prazo
Documento
Xustificación dietas e quilometraxe
Xustificar gastos por actividades oficiais e autorizadas
É necesario abrir o documento en Internet explorer ou descargalo na computadora
Xustificación de dietas e quilometraxe (pdf)
Xustificación de falta á dirección
Entregar xustificación en xefatura de estudos
Máximo 3 días despois da falta
Xustificación de falta - Anexo V(pdf)
Solicitude de permisos e licencias á Xefatura Territorial
Entregar na xefatura de estudos con documentación xustificativa
Con 15 días de anticipación
Solicitude á Xefatura territorial - Anexo IV (pdf)
Solicitude de asistencia a cursos non organizados polo CFR
Entregar na xefatura de estudos con documentación xustificativa
Con 15 días de anticipación
Solicitude asistencia a cursos - Anexo II (pdf)
Asistencia a actividades de formación organizadas polos servizos centrais
Entragar na dirección coa documentación xustificativa de estar admitido na actividade
Con 15 días de anticipación
Solicitude de asistencia - Anexo I (pdf)
Cancelación de anticipos
Solicitude de dovolución de anticipos pola realización de compras


Cancelación de anticipos
Lexislación de referencia
ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Resolución do 10 de xullo de 2015 pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa ás instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Procedemento
Ficha de actuación
Actuación do profesorado en caso de emerxencia
Actuación do profesorado
Actuación do profesorado de garda en caso de emerxencia
Actuación do profesorado de garda
Guía en papel das evidencias que precisan as profesoras e profesores
Procedemento
Comentarios
Documento
PR71CAL Homoxeneización de criterios de calibración (Profesorado que imparte a mesma materia no mesmo curso, réxime e modalidade

Definíronse e consensuáronse os criterios de avaliación e corrección da materia ou módulo e foron efectivos segundo as cualificacións dos grupos calibradosPR85AUL Actividades de aula

Rexístrase para cada alumno/a o seguimento das actividades de aula previstas segundo os distintos instrumentos de avaliación empregados e tendo en conta as actividades e os criterios indicados na programación.


Caderno de aula con rexistro de probas /prácticas /traballos. Rúbricas

PR85AVA Avaliación

A cualificación do alumnado lévase a cabo tendo en conta a correspondencia entre os instrumentos de avaliación e os criterios de cualificación que figuran na súa programación.

Caderno de aula e App Programacións.

Cualificacións atendendo ás porcentaxes establecidas punto 5 da programación.

Establecéronse con claridade as actividades de recuperación do alumnado con materias pendentesMD85AVA01 Informe de avaliación individualizado.

PR85PRO Programación

Elaborou a programación dos seus módulos. Conteñen todos os apartados que indica a normativa.
Programacións LOXSE segundo o modelo (MD85PRO01)

Programacións LOE na plataforma de programacións

Están claramente definidos os obxectivos, mínimos esixibles e os criterios de avaliación e cualificación e o procedemento para a recuperación das partes non superadas.


Programacións LOXSE segundo o modelo (MD85PRO01)

Informouse ao alumnado nos primeiros días de clase da programación con especial referencia aos criterios de avaliación e cualificación e o procedemento para a recuperación das partes non superadas.

Infórmase ao alumnado do lugar onde está dispoñible a programación (páxina web, taboleiros de anuncios, aula, outros)Evidencia dispoñible
desta sesión informativa

Realízase o seguimento da programación con análise das modificacións e propostas de mellora da propia práctica docente, dos recursos, das actividades realizadas...


MD85PRO03 Seguimento programacións

Programacións LOE na plataforma de programacións

Realízase e entrégase á titoría correspondente en prazo a memoria final do módulo coa análise, valorización e propostas de mellora.


MD85PRO04 Memoria módulo


PR91SAT Satisfacción e mellora

Considera os resultados da enquisa de cara a mellorar e autoavaliar a súa práctica docente.


Non é preciso ter a enquisa se non que se valorará a consideración do entrevistado
Guía en papel das evidencias que precisan os titores e titoras


Procedemento
Comentarios
Documento

PR85ACO Comunicación interna Acollemento alumnado
Entregouse a Guía de acollemento a todo o alumnado


PR74CIN Comunicación interna

Déixase constancia dos acordos das reunións mensuais de Equipo docente mediante Actas de reunión.PR85AUL Actividades de aula

Realízase un Cuestionario inicial ao alumnado para valoración xeral do grupo (coñecementos nos previo, motivación...)Cuestionario
(Foros distancia)

Realízase o control periódico de faltas do alumnado e xustificacións de asistencia e envíase notificacións de PD ou Baixas segundo proceda (carta certificada ou Abalar).

Faltas en XADE
Entrega en man, comunicacións por carta ou Abalarmobil

Documento no expediente alumnado

MD85AUL01_Apercibimento de anulación de matrícula.
MD85AUL02_Comunicación de anulación de matrícula.
MD85AUL03_Apercibimento de baixa de matrícula.
MD85AUL04_Comunicación de baixa de matrícula.
MD85AUL05_Apercibimento sobre a perda de avaliación continuación.
MD85AUL06_Comunicación sobre a perda de avaliación continua.
PR85ORI Información e orientación profesional

Disponse do Libro da Titoría antes do comezo das clases segundo a estrutura do modelo


MD85ORI03 Libro titoría

A acta de avaliación inicial do alumnado reflexa información sobre as características xerais do grupo e do alumnado. No caso de detectarse alumnado con NEAE, informouse ao departamento de Información e Orientación.


MD74CIN02 Acta avaliación inicial

PR85AVA Avaliación

Entregáronse e figuran nos expedientes do alumnado os informes individualizados de avaliación, nos casos que procede: alumnado que cambia de centro,  que suspende a 3ª avaliación parcial, que promociona con materias pendentes e alumnado de ordinario de 2º que suspende na 2ª avaliación.


MD85AVA01 Informe individualizado

PR85PRO Programación
Elabórase a memoria de ciclo con análise detallado e propostas de mellora (ver curso anterior) e ponse a disposición do Xefe de DepartamentoPR85FCT Formación en centros de traballo

Antes de realizar a FCT, a titoría reúnese co alumnado implicado e faise seguimento periódico titoría-alumnado durante o período.


MD85FCT03 Acta reunión alumnado

Realízase o seguimento coa empresa mediante contacto coa mesma ( visitas , reunións,...)


MD85FCT09 Seguimento empresas

Proporcionóuselle ao alumnado información sobre axudas económicas e achegaron a autorización de trámite de axuda, de ser necesario.


MD85FCT03 Acta reunión alumnado

A secretaría do centro validou a documentación da carpeta de seguimento e avaliación ao de FCT e foille entregada ao alumno/a ao finalizar a FCT.


MD85FCT01 Rexistro entrega cartafol

Comunicáronse á dirección as propostas de exención do módulo de FCT, se as houbese, e foron correctamente cumprimentadas e resoltas .


MD85FCT07 Proposta exención
MD85FCT08 Resolución exención

Existen os modelos de apercibimento e exclusión, se as houbese.


MD85FCT05 Apercibimento exclusión
MD85FCT06 Comunicación exclusión

Realízase a Programación do módulo de Proxecto.


MD85PRO08 Programación proxecto

Realizase a memoria final do módulo de FCT

Procedemento
Prazo
Documento
Reclamación do alumnado á cualificación final

Reclamación á dirección
Reunión de departamento e elaboración de informe


Modelo de informe
A dirección resolve e comunica ao alumnado a resolución
5 días dende a reclamación
Modelo de resolución
Lexislación
ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica (artigo 45)
Procedemento
Documento
Autorización de saída de alumnado menor de idade en caso de ausencia do profesor ou profesora do grupo

Autorización de saída

TÁBOA