V1731024 PFPP 2017/2018 36013448 - CIFP Manuel Antonio

V1731025  PFPP 2017/2018 36018173 - IES de Teis

Nesta Aula Virtual estarán  todos os materiais da Fase Inicial da formación sobre Prácticas Restaurativas.

Nesta Aula Virtual estarán todos os materiais e a planificación da Etapa de Consolidación da Aprendizaxe Cooperativa: Programa CA/AC "Cooperar para Aprender/ Aprender a Cooperar".

Nesta Aula Virtual estarán todo os materiais así como a planificación da Etapa de Xeneralización da Aprendizaex Cooperativa: Programa CA/AC "Cooperar para aAprender/ Aprender a Cooperar"

Nesta Aula Virtual estarán todos os materiais da Etapa de Introdución da Aprendizaxe Cooperativa: Programa CA/AC  ("Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar")