Contidos

1.Xestión do Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA) de EDIXGAL

2.Recursos dixitais en liña para a utilización no EVA

3.Recursos de xestión de aula da maqueta ABALAR

4.Boas prácticas (creación de materiais, xestión de proxectos, etc)

Obxectivos:

1.Adquirir os coñecementos necesarios sobre a atención á diversidade: a educación inclusiva.

2.Adquirir e estratexias metodolóxicas que favorezan a inclusión de todo o noso alumnado.

3.Coñecer as características das diferentes dificultades de aprendizaxe presentes nas aulas ordinarias.