Acción formativa que ten por obxectivo xeral elaborar exemplos de tarefas que integren obxectivos, contidos, criterios de avaliación e competencias básicas, iniciando unha concreción curricular que sirva de documento ponte entre os decretos que regulan o deseño do currículo e a activiadde na aula.