1.- Lectura de textos históricos.

2.- Identificación das ideas principais.

3.- Identificación da contextualización dos textos.

4.- Desenvolvemento do tema histórico tratado.

5.- Práctica guerra da Independencia.

6.- Práctica Constitución de Cádiz.

7.- Práctica do reinado de Fernando VII.