Curso de proba para os meus alumnos de 1º da ESO.

Os contidos do curso serán:

Tema 1. Números naturales.

Tema 2. Números enteros.

Tema 3. Divisibilidad.

Tema 4. Fracciones.

Tema 5. Números decimales.

Tema 6. Álgebra.

Tema 7. Proporcionalidad.