Skip to Content

PDI "Coñecendo a ruta dos faros"

ALERTA! GOLFI TEN ALGO QUE CONTARVOS

Vistes no blog da biblio o resumo do voso traballo de investigación do PDI “Descubrindo a ruta dos faros”?

BIBLIOGOLFI

 

Que gran traballo! Parabéns! 

Se queredes ensinar as vosas familias todo o proceso deste traballo de investigación, aquí na páxina web, na barra lateral dereita, tedes os vídeos nos que se resumen todas as fases do PDI.

E con este vídeo do produto final, despedimos un ano diferente, atípico pero no que estivemos máis unidos que nunca.

 

Grazas peques, familias, mestres pola vosa implicación e colaboración.  

 

FELIZ VERÁN!

 

 

Coñecendo o entorno da Torre de Hércules

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasámolo en grande na visita á Torre de Hércules organizada polo Concello de A Coruña. 

LISTAXES DEFINITIVAS FONDO LIBROS E AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

Fondo de libros:

- Xa poden consultar a listaxe definitiva a través de:

 •          Taboleiro de anuncios do centro (en horario de 10.00-13.00)

Vales de libros e material:

- Xa poden consultar a resolución definitiva relativa a súa solicitude a través de:

        - https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/
        - Chamando ao centro, dado que a listaxe contén datos de carácter persoal e non se pode publicar  no taboleiro de anuncios do centro.

HORARIO DE ENTREGA DE VALES DE TODOS OS CURSOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E LIBROS DO FONDO SOAMENTE PARA 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

MÉRCORES

7

XOVES

8

VENRES

9

LUNS

12

MARTES

13

En horario de 10:00 a 12:30 h.

 

Os libros do fondo correspondentes ao curso de 3º de educación primaria entregaranse en setembro.
 

A directora, Paula Díaz Gato.

BECAS DE COMEDOR MUNICIPAIS

Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2021-20220

Hoxe 02 de xullo de 2021 publicáronse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, os listados de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022.

Pódense consultar en:

-Taboleiro de edictos https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/infopublica?method=view&id=13610-

- Páxina web de servizos sociais https://www.coruna.gal/serviciossociales/

 

Os listados cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial e ao número de expediente asignado.

O prazo para a presentación da documentación requirida é do 5 ao 16 de xullo, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxae do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021/22

 

En canto ao fondo de libros:

- Xa poden consultar a listaxe provisional a través de:

 •          Taboleiro de anuncios do centro (en horario de 10.00-13.00)

En canto aos vales de libros e material:

- Xa poden consultar a información relativa a súa solicitude a través de:

        - https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/
        - Chamando ao centro, dado que a listaxe contén datos de carácter persoal e non se pode publicar  no taboleiro de anuncios do centro.

Seguindo a lexislación vixente teñen dous días para a reclamación das listaxes provisionais.

Un saúdo,

A directora, Paula Díaz Gato.

INFORMACIÓN FIN DE CURSO 2020/2021

Premer na imáxe para acceder á información.

 

 

IV Certame de Creación ANPA Berbiriana/ CEIP Zalaeta

Premendo na fotografía poderedes acceder ao produto final que foi o resultado do IV Certame de Creación.

Esta iniciativa naceu xa fai uns anos e ten intención de quedarse con nós durante moito tempo. Con ela a ANPA pretende fomentar a produción artística e literaria, promovendo así o gusto pola lectura e deixando que a vosa imaxinación voe tan lonxe como desexedes.

 

 

Moitas grazas a todo o alumnado e familias pola vosa participación!

 

FOMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

O alumnado admitido no centro deberá formalizar a matrícula no seguinte prazo:

Dende o 20 ata o 30 de xuño (ambos inclusíve)

Documentación necesaria:

 •  Impreso de matrícula. 
 •  2 fotografías tamaño carnet. 
 • DNI dos proxenitores ou titores legais. 
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria. 
 • De ser o caso, setencia de separación ou divorcio (no caso de non telo entregado no período de escolaraización)
 •  Cuestionario lingua materna (soamente alumnado de 4º E.I.)
 • Para o alumnado xa escolarizado noutro centro: certificado de matrícula do centro de procedencia. 

 

 Para a entrega de dita documentación no centro solicen cita a través do correo electrónico: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal

                                                              

     Impreso de formalización de matrícula                                                                                    Cuestionario lingua materna    

                                                                                     

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021/2022

Preme na imáxe para acceder á listaxe de libros de texto. 

 

O alumnado de educación infantil non ten libros de texto. 

O alumnado de 5º e 6º de educación primaria forma parte do proxecto E-Dixgal, polo que teñen libros dixitais.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021/22

 

Segundo a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas a alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/2022.

Poden consultar a Orde premen no seguinte enlace:

 

DESTINATARIOS:

 

  - Para o fondo solidario de libros de texto:

 • Alumnado matriculado en 3º, 4º de educación primaria.  

  O alumnado matriculado en centros incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL), como é o caso do noso centro nos cursos de 5º e 6º de educación primaria, está excluído da participación do fondo solidario dos libros de texto.

  - Para as axudas de adquisición de libros de texto:

 •  Alumnado matriculado en 1º, 2º de educación primaria e en educación especial; así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional 1º (discapacidade maior ou igual 65%) e na disposición adicional 2º (necesidades específicas de apoio educativo – NEAE).

     

     -  Para as axudas de adquisición de material escolar:

 • Todo o alumnado de educación primaria.

 

FORMA DE PRESENTACIÓN:

 

O formulario que deben de cubrir son os ANEXOS I (solicitude) e II (autorización dos membros da unidade familiar agás o solicitante), que encontrarán premen neste enlace:

 ANEXO I E ANEXO II

Ou a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

Estes documentos é preciso que vaian acompañados da seguinte documentación complementaria:

 • Copia do libro de familia na que figuren todos os membros da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a setenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Certificado, no caso de discapacidade, dalgún membro da unidade familiar incluídos na solicitude.

 

 Unha vez cubertos os anexos, poden presentalos a través de:

 

   

 •  Sede electrónica da Xunta:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

 

IMPORTANTE:

 - Os documentos ANEXO I e ANEXO II é importante que estean correctamente asinados.

 - No caso concreto do ANEXO II, é importante ter en conta:

 - Que se refire ao exercicio fiscal 2019. Así como tamén, que se refire a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2019, agás o relativo á violencia de xénero que se aplicará o disposto na lexislación específica.

 - No caso de que se opoñan á consulta, deberán acompañar o ANEXO con:

 

 • DNI ou libro de familia
 •   Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia.
 •  Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez.
 •   Para a declaración do imposto sobre as persas físicas ou, en falta deste. O certificado de atribución de imputacións do exercicio 2019.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

 Dende o día 21 de maio ata o 22 de xuño de 2021 (ambos inclusive)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUTROS PRAZOS:

 DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO NOS CURSOS DE 3º E 4º DO PRESENTE CURSO ESCOLAR:

 •  A data límite é: 22/06/2021

 PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS:

 •  Antes do 9/07/2021
 •  A reclamación ás listaxes provisionais poderase realizar 2 días seguintes á publicación.

  PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS:

 •    Antes do 20/07/2021

  ENTREGA DOS LIBROS DO CURSO 2021/2022 AO ALUMNADO DE 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

 •  A partir do 1 de setembro de 2021. Comunicarase a través da páxina web do centro e vía abalarmóbil.

 USO DO VALES NAS LIBRERÍAS E DEMAIS ESTABLECEMENTOS

 •  Ata o 8/04/2022

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN SOBRE RENDA PER CÁPITA PARA CUMPRIMENTAR AS SOLICITUDES

  

 

RENDA PER CÁPITA FAMILIAR

CALQUERA RENDA PER CÁPITA

 

 

≤6.000€

 

> 6.000 e

≤ 10.000€

 

6.000€

 

 

 

Discapacidade 65%

 

Educación especial

 

 

 

LIBROS DE TEXTO

MATERIAL

LIBROS DE TEXTO

MATERIAL

LIBROS

MATERIAL

1º e 2º EP

210€

140€

 

50€

275€

 

50€

 

275€

 

50€

3º E 4º EP

Fondo: 6 libros

Fondo: 4 libros

Fondo: 6 libros ou 275€

ALUMNADO NEAE

210€

140€

 

 Calculo da renda per cápita da unidade familiar:

 

-Renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 dividido entre o número de membros computables.

 - Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual o superior ao 33%.

 - A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Deben de sumar os recadro  435 (base impoñible xeral) e o recadro 460 (base impoñible do aforo).

 - Cando non se presente o exercicio fiscal terase en conta os datos do certificado de imputacións da renda, pola Axencia Estatal da Administración Tributaria.

 

Contan como membros computables da unidade familiar:

 

- Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

 - Os/as fillos/as menores de idade agás os emancipados.

 - Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

 - A persoa proxenitora separada legalmente ou divorciada cando haxa custodia compartida.

 - A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado.

 

 A directora, Paula Díaz Gato.

Distribuir contido


by Dr. Radut