• Obxectivos:
  • Fomentar a habilidade na Alfabetización Informacional (ALFIN):
  1. Localizar información
  2. Tratar a información: seleccionar, resumir, reescribir, esquematizar
  3. Comunicar esa información
  • Coñecer ferramentas axeitadas para o tratamento da información e a súa publicación en liña.
  • Fomentar o traballo en grupo.
  • Valorar e apreciar identidades sociais e culturais diversas.
  • Promover un sentimento positivo de pertenza aos grupos sociais de referencia: a unha familia, a unha escola... a unha comunidade nacional (Galicia), a un Estado (España), a unha cultura europea e a unha universal, desde posicións solidarias e respectuosas con outras culturas a partir da propia identidad.
  • Analizar a relación entre factores do medio físico (relevo, vexetación, clima…) e as formas de vida das persoas.
  • Interpretar mapas, representacións gráficas, códigos numéricos, e cartográficos.

Última modificación: Luns, 10 de Xullo de 2017, 10:51